Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week : 14 januari 2015

Ondersteuning bij het vinden van werk
Het nieuwe WerkBedrijf is van start gegaan. Dit arbeidsbemiddelingsbedrijf voert in opdracht van de gemeenten het re-integratiedeel van de Participatiewet uit, die sinds 1 januari 2015 van kracht is. Het WerkBedrijf is een samenwerking van de gemeente Wijchen met zes andere gemeenten in het Rijk van Nijmegen. In de loop van 2015 gaat ook sociale werkvoorziening Breed op in het WerkBedrijf.

Het WerkBedrijf verbindt werkgevers met werkzoekenden in de regio. Het gaat om een heel gevarieerde groep van werkzoekenden, die hulp nodig heeft bij het vinden van werk:  uitkeringsgerechtigden, mensen met een arbeidsbeperking, pas afgestudeerden en mensen die arbeidsmatige dagbesteding willen. De ondersteuning van het WerkBedrijf varieert van hulp bij solliciteren, training en ontwikkeling tot begeleiding op de werkvloer. Heeft of wilt u een uitkering, dan meldt uw klantmanager u aan. Is dat niet het geval, maar heeft u wel hulp nodig bij het vinden van werk of heeft u een arbeidsbeperking ? Neem dan zelf contact op met het WerkBedrijf. Voor jongeren is er een speciaal Jongerenloket bij het WerkBedrijf.

Kijk voor meer informatie op www.werkbedrijfrvn.nl. Het telefoonnummer voor kandidaten (werkzoekenden) is 024 329 21 00. Bent u werkgever? Bent u op zoek naar personeel? Of kunt u advies gebruiken op het gebied van personeel of de arbeidsmarkt? Neem dan contact op het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Zij zijn het aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van personeel.

Informatiebijeenkomsten windenergie
De gemeente Wijchen organiseert twee informatiebijeenkomsten over windenergie in Wijchen. Tijdens deze bijeenkomsten presenteert de werkgroep Windenergie Wijchen zijn bevindingen tot dusver en de concept randvoorwaarden waarbinnen de werkgroep windenergie in Wijchen mogelijk acht. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en de zaal is vanaf 19.15 uur open. U bent welkom op:

 • Maandag 26 januari, raadszaal kasteel, Kasteellaan 9 in Wijchen
 • Woensdag 4 februari, Dorpshuis Waaijershof, Lagestraat 19 in Niftrik

Wilt u bij de informatiebijeenkomst aanwezig zijn? Dan vragen wij u vriendelijk een e-mailbericht te sturen aan [email protected] Beide avonden zijn er 150 plaatsen beschikbaar. Bij grote belangstelling wordt er mogelijk een derde avond georganiseerd.

De werkgroep Windenergie Wijchen is in november 2014 begonnen met het onderzoeken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor windenergie in Wijchen. De werkgroep bestaat uit een afvaardiging van alle leefbaarheidsgroepen en de gemeente. De gemeenteraad heeft vorig jaar unaniem besloten op deze manier de mogelijkheden voor windenergie te onderzoeken.

Boekje over de zorg
Dit jaar verandert er veel in de zorg. U heeft dat ongetwijfeld meegekregen. Bij deze Wegwijs treft u het speciale informatieboekje “Hoe zit het met?” aan. Het boekje staat boordevol informatie over alle veranderde zorg in de gemeente Wijchen per 1 januari 2015. In het boekje leest u bijvoorbeeld alles over de Sociale Wijkteams en de werking ervan. Het is een bewaarboekje, dat u kunt raadplegen op elk moment dat u vragen heeft over de veranderde zorg of er meer over wilt weten.

Openbare gesprekken over krimp, basisscholen en leefbaarheid in Wijchen
De gemeente Wijchen heeft te maken met een dalend aantal kinderen onder haar inwoners. Dit heeft nu al gevolgen voor het basisonderwijs. Scholen krijgen minder groepen leerlingen en in de gebouwen neemt leegstand toe. Uiteindelijk kan dit leiden tot sluiting van een school. Een eventuele sluiting kan weer gevolgen hebben voor het voorzieningenniveau en daarmee de leefbaarheid in een kern of wijk.

Schoolbestuur Kans & Kleur, de gemeente Wijchen en Kinderopvang de eerste stap willen graag met u in gesprek over deze ontwikkeling en de mogelijke gevolgen ervan. De gesprekken vinden plaats op de volgende data en locaties:

 • Maandag 19 januari in basisschool Roncalli, Boomsestraat 4 in Balgoij
 • Maandag 2 februari in Kulturhus De Zandloper, De Weem 1 in Bergharen
 • Woensdag 4 februari in Noorderlicht, Roerdompstraat 76 in Wijchen
 • Woensdag 25 februari in basisschool ’t Palet, Huissteden 1401 in Wijchen

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en eindigen om 22.30 uur. De deur is vanaf 19.00 uur open.

Alle bijeenkomsten kennen dezelfde opzet en vinden verspreid over de gemeente plaats om iedereen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de discussie. We willen graag samen met u goede ideeën ontwikkelen voor de toekomst van het basisonderwijs en het voorzieningenniveau in onze gemeente. Er is op dit moment nog geen plan. De gemeente telt zestien basisscholen. De situatie op en rondom al deze scholen wordt in de afweging meegenomen. We hopen u te ontmoeten op één van de bijeenkomsten. Mocht u mee willen praten, dan kunt u zich aanmelden via [email protected] onder vermelding van uw naam en de datum van de bijeenkomst waar u aan wilt deelnemen.

Werkzaamheden aan berm Wijksestraat
De berm langs de Wijksestraat in Bergharen wordt vanaf maandag 19 januari verhard. Tijdens de werkzaamheden zetten wij de Wijksestraat gedeeltelijk of aan één kant van de weg af. Het kan voorkomen dat woningen moeilijk bereikbaar zijn. Naar verwachting duren de werkzaamheden ongeveer drie weken. Onze toezichthouder en de aannemer proberen de overlast tot een minimum te beperken. Heeft u tijdens de uitvoering vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met onze toezichthouder Berry Geurts via telefoonnummer 024 751 72 69.

Vergaderingen en bijeenkomsten
De commissies en de gemeenteraad van Wijchen vergaderen in het kasteel van Wijchen. Dit is de voorlopige planning voor de komende periode. Alle vergaderingen en bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

15 januari                           Informatiebijeenkomst en commissievergadering -1-

22 januari                           Commissievergadering -2-

29 januari                           Commissievergadering -3-

U kunt de volledige agenda vinden op de website van de gemeente (Uw gemeente \ de gemeenteraad \ vergaderingen \ Agenda’s en stukken vergaderingen). Heeft u geen internet dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. De stukken kunt u ook inzien aan de balie in het gemeentekantoor.

Werkzaamheden Bijsterhuizen
In de tweede helft van deze week gaat de firma Hendriks uit Niftrik verder met het vervangen van de putdeksels in de 20e, 21e, 24e en 25e straat. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind maart. Tijdens de werkzaamheden ontstaat er enige overlast voor het verkeer omdat één rijbaan tijdelijk over een lengte van ongeveer 25 meter is afgesloten. Heeft

u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Adri Cocu via [email protected] of via telefoonnummer 024 751 72 18.

Op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad zijn de volgende bekendmakingen verschenen. Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden van de publicaties in uw omgeving? Meldt u dan aan voor de gratis attenderingsservice.

Bekendmaking toepassing van artikel 13b Opiumwet Op 13 oktober 2011 is de Beleidsregel artikel 13b Opiumwet in werking getreden. Dit beleid heeft betrekking op het sluiten van woningen en lokalen in geval van drugshandel. Daarin is vastgelegd dat lokalen en woningen waarop dit beleid wordt toegepast gepubliceerd zullen worden, zodat toekomstige huurders of eigenaren zich kunnen vergewissen of er een waarschuwing op een pand rust. Voor het volgende (kadastrale) adres is een waarschuwing uitgegaan op basis van artikel 13b Opiumwet.

Wijchen

 • Abersland 2709, kadastrale gemeente Wijchen, sectie F, nummer 3282, 08-12-2014.

De gegeven waarschuwing blijft vijf jaar in het gemeentelijk systeem staan en heeft invloed bij een eventuele volgende toepassing van de Beleidsregel artikel 13b Opiumwet.

Ontvangen milieumeldingen
Door het college van burgemeester en wethouders van Wijchen zijn de volgende milieumeldingen op genoemde datum geaccepteerd:

Balgoij

 • Houtsestraat 30, 6613 AC, melding in het kader van het Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer voor het uitbreiden van de onderneming met ruimte voor de opslag van bomen en planten, 30-12-2014.

Wijchen

 • Pieter Zeemanstraat 23a, 6603 AV, melding in het kader van het Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer voor het oprichten van de inrichting Altcon Equipment BV, 08-01-2015.

Procedure 1 is van toepassing. Zie voor meer informatie hierover het procedurekader elders op deze pagina’ s.

Verleende APV vergunningen
De onderstaande besluiten zijn door het college van burgemeester en wethouders of door de burgemeester van Wijchen op genoemde data verzonden naar de betreffende aanvrager:

Balgoij

 • Boomsestraat 2-B, 6613 AH, evenementenvergunning voor binnen rommelmarkten in januari en buiten rommelmarkten in juni voor de komende 5 jaar, 30-12-2014.

Wijchen

 • Pius XIIe straat 85, 6602 BE, ontheffing Drank- en Horecawet voor schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens verschillende concerten in 2015, 29-12-2014.
 • Pius XIIe straat 85, 6602 BE, ontheffing Drank- en Horecawet voor schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens nieuwjaarsconcert op 24 januari 2015, 8-1-2015.
 • Grasveld Pauwstraat/Tunnelweg, 6601 CN, evenementenvergunning en ontheffing geluids-hinder ten behoeve van circusvoorstellingen van 22 oktober t/m 25 oktober 2015, 29-12-2014.

Procedure 3 en/of 5 zijn van toepassing. Zie voor meer informatie hierover de procedurekaders elders op deze pagina’s.

Ontvangen sloopmeldingen
De onderstaande sloopmeldingen zijn door het college van burgemeester en wethouders van Wijchen op genoemde data ontvangen:

Wijchen

 • Oosterweg 179, 6602 HL, het saneren van asbesthoudende stopverf uit de buitenkozijnen van het hoofdgebouw, 06-01-2015.
 • Weideweg 6, 6603 KC, het verwijderen van asbest in het dakbeschot van de woning,

16-12-2014.

Er kan geen bezwaar noch beroep worden ingesteld tegen de ontvangen sloopmelding.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
De onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn door het college van burgemeester en wethouders van Wijchen op genoemde data ontvangen:

Balgoij

 • Hoeveweg 7a, 6613 AD, het bouwen van een overkapping en het afwijken van het

bestemmingsplan in verband met het gebruik, 24-12-2014.

 • Houtsestraat 30, 6613 AC, het uitbreiden van een bedrijfspand, 18-12-2014.

Wijchen

 • Abersland 1620, 6605 MV, het afwijken van het bestemmingsplan in verband met het gebruik, 24-12-2014.
 • Beuningsesteeg 19, 6604 AM (aangrenzende postcode), het bouwen van een kinderdagverblijf en het aanleggen van een uitweg, 18-12-2014.
 • Boskamer ongenummerd, 6603 LC, (aangrenzende postcode), het bouwen van acht woningen, het afwijken van het bestemmingsplan in verband met het bouwen buiten het bouwvlak, het uitvoeren van werkzaamheden in verband met archeologie, 22-12-2014.
 • Boskamer ongenummerd, 6603 LC, (aangrenzende postcode), het bouwen van een appartementengebouw met zeven appartementen, het afwijken van het bestemmingsplan in verband met het bouwen buiten het bouwvlak, het uitvoeren van werkzaamheden in verband met archeologie, 22-12-2014.
 • Mandenmaker 59, 6603 JS, het wijzigen van de woning, 17-12-2014.

De beslistermijn vangt aan op de dag van ontvangst van de betreffende aanvraag. Procedure 1 is van toepassing. Zie voor meer informatie hierover het procedurekader elders op deze pagina’s.

Verleende omgevingsvergunningen
Voor de onderstaande projecten is een omgevingsvergunning verleend. Het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning is voorbereid op basis van de reguliere voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en zijn door het college van burgemeester van wethouders van Wijchen en op genoemde data verzonden:

Wijchen

 • De Meren 14-13, 6605 XX, het bouwen van een vrijstaand woonhuis, het aanleggen van een inrit, 07-01-2015.
 • Europaplein 17, 6602 GV, het wijzigen van de gevel en het splitsen van het gebouw, 18-12-2014.
 • Heikampseweg 15, 6603 KB, het renoveren en uitbreiden van de woning, het afwijken van het bestemmingsplan in verband met de inhoud, 06-01-2015.
 • Markt 13, 6602 AM, het wijzigen van de voor- en zijgevel, het aanbrengen van handelsreclame, 06-01-2015.
 • Oosterweg, Renbaan, Meerdreef ongenummerd, 6602 HM, het kappen van acht waardevolle bomen, 07-01-2015.

De tekeningen behorende bij de omgevingsvergunning behoeven niet noodzakelijkerwijs dezelfde te zijn als die bij de betreffende gepubliceerde aanvraag om omgevingsvergunning.

Procedure 1, 3 en 5A zijn van toepassing. Zie voor meer informatie hierover het procedurekader elders op deze pagina’s.

Reacties