Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 25 – 20 juni 2018

Foto: wijchen.nieuws.nl

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Controle hondenbelasting 2018, Bijeenkomsten in tent Hart van Zuid, Loket Duurzaam Wonen Plus 2 weken op vakantie, Inloopuur WijWijchen in Huis van de gemeente en aangevraagde en verleende vergunningen

Controle hondenbelasting 2018
Heeft u één of meer honden? Dan moet u jaarlijks hondenbelasting betalen. Het is belangrijk dat u bij aanschaf van een hond zelf binnen 14 dagen aangifte doet. Niet iedereen weet dit en soms wordt het wel eens vergeten. Vanaf 18 juni controleert de gemeente daarom op de aangifteplicht van de hondenbelasting.
Wie controleert er?
De controleurs van Munitax voeren de controles uit. Het is mogelijk dat een controleur ook bij u aanbelt. Natuurlijk kunnen de controleurs zich legitimeren met een legitimatiebewijs dat zij van Munitax hebben gekregen. Bent u niet thuis en vermoedt de controleur dat u een hond heeft waarvoor geen aangifte is gedaan? Dan laat hij een aangifteformulier in uw brievenbus achter. U bent verplicht dit formulier in te vullen en terug te sturen. Ook als u geen hond heeft.
Controle hondenbelasting 2018Op de website van Munitax kunt u uw hond aangeven. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. U kunt ook een aangifteformulier bij Munitax opvragen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 024 67 80 962.

Bijeenkomsten in tent Hart van Zuid
Wat is er nodig om van Wijchen-Zuid en het Hart van Zuid de komende dertig jaar een fijne woon- en leefomgeving te maken? Een plek waar inwoners elkaar graag ontmoeten, naar school gaan en zorg kunnen krijgen? Heeft u goede ideeën en wensen? Laat het ons weten. Wij staan de komende tijd met een speciale tent op verschillende plekken in de wijk. Zaterdag stond de tent voor het eerst in Zuiderpoort. De sfeer was gezellig en we hadden goede gesprekken. Dank daarvoor!
Komt u ook?
Komt u ook naar de tent van Hart van Zuid? Wij willen graag samen met u en betrokken partijen de beste keuzes maken voor de toekomst van het Hart van Zuid en de omliggende wijken. Goed je te ontmoeten!
U vindt de Hart van Zuid tent op:

 • woensdag 20 juni van 10.00 tot 11.00 uur bij Zuiderhoek.
 • zaterdag 23 juni van 13.00 tot 15.00 uur bij Winkelcentrum Zuiderpoort.
 • maandag 25 juni van 19.00 tot 20.30 uur bij het Wijkcentrum.
 • dinsdag 26 juni van 13.30 tot 15.30 uur bij basisschool ’t Palet.
 • woensdag 27 juni van 13.30 tot 15.30 uur bij basisschool de Boskriek.
 • woensdag 4 juli van 13.30 tot 15.30 uur bij basisschool de Boskriek.

Op de hoogte blijven?
Via onze Facebookpagina #hartvanzuidwijchen en [email protected] of www.wijchen.nl/hartvanzuid kunt u ons volgen. Uw vragen kunt u ook naar [email protected] sturen.

Loket Duurzaam Wonen Plus 2 weken op vakantie
Loket Duurzaam Wonen Plus is 2 weken op vakantie en gesloten van 25 juni t/m 6 juli 2018. De website www.duurzaamwonenplus.nl blijft gewoon bereikbaar. U kunt tijdens deze periode ook een e-mail naar [email protected] sturen met uw vraag. Het duurt alleen iets langer voordat u een antwoord krijgt.

Inloopuur WijWijchen in Huis van de gemeente
Heeft u vragen of wilt u meer weten over het online dorpsplein WijWijchen? Elke laatste dinsdag van de maand organiseren de buurtverbinders van WijWijchen een inloopuur. Tussen 9.30 en 11.30 uur vindt u hen in de vergaderruimte Balgoij in het Huis van de gemeente, Kasteellaan 27. Dit is de tweede kamer links, tegenover de informatiebalie. U bent van harte welkom.
Wat is WijWijchen?
WijWijchen is het online dorpsplein van de gemeente Wijchen. Op de website kunnen bewoners, organisaties en verenigingen elkaar digitaal ontmoeten, berichten plaatsen en bekijken. Op de website WijWijchen.nl vindt u ook een overzicht van alle Wijchense verenigingen en activiteiten bij u in de buurt.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Kom dan naar het inloopuur. Er zijn drie buurtverbinders. Dit zijn Tineke van de Goor, Marianne Hoogsteder en Maria Terpstra. U kunt bij hen terecht voor vragen over WijWijchen. Zij helpen u bij het inschrijven op de site en met het plaatsen van berichten. Ook aan organisaties en verenigingen vertellen de buurtverbinders graag wat WijWijchen voor hen kan betekenen. Kijk ook op www.WijWijchen.nl voor meer informatie.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Eens in de twee weken is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s en de tijdstippen van de vergaderingen.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Nieuwe regelingen

 • Aanwijzing functionaris gegevensbescherming;
 • Aanwijzing locoburgemeester;
 • Aanwijzing toezichthouders;
 • Aanwijzing toezichthouders kinderopvang;
 • Intrekken Brandbeveiligingsverordening 2010;
 • Vaststelling verordening vertrouwenscommissie;
 • Wijziging mandaatbesluit voorzitter MGR;
 • Wijziging verordening reinigingsheffing 2018;
 • Wijziging wegsleepverordening.

Initiatief realisatie 3 windturbines, Wijchen Noord
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat zij voornemens zijn een initiatief in procedure te brengen. Dit initiatief voorziet in de realisatie van 3 windturbines langs de waterloop ‘De Nieuwe Wetering’, tussen de Schoenaker en het bedrijventerrein Bijsterhuizen. In de Gedragscode Windenergie Wijchen is bepaald dat alle inwoners en andere belanghebbenden de mogelijkheid krijgen hun mening over het initiatief kenbaar te maken.
Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Dit kan van 21 juni tot en met 1 augustus 2018. Het loket bouwen en leefomgeving is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of bereikbaar via [email protected].
Inspraakreacties
De termijn voor het naar voren brengen van een reactie bedraagt zes weken en start op 21 juni 2018. Binnen deze termijn kunt u, bij voorkeur schriftelijk, een reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Als u uw reactie mondeling naar voren wilt brengen, dan kunt u contact opnemen met de heer Aelmans, hij is bereikbaar via telefoonnummer 024 751 7111.

Milieumeldingen

 • Lagestraat 48, Niftrik (bouw loods).
 • Nieuweweg 199, Wijchen (starten bedrijf).

Vastgesteld bestemmingsplan (Industrieterrein Loonse Waard) en besluit hogere waarden
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 mei 2018 het bestemmingsplan Industrieterrein Loonse Waard (gewijzigd) heeft vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op het correct vastleggen van de vergunde geluidsruimte en het verbinden van de percelen Loonse Waard 21 en 22. Het plan voorziet in het actualiseren van het huidige bestemmingsplan en het aanpassen van de geluidszone. Het plangebied is gelegen aan de Loonse Waard. In samenhang met het plan hebben burgemeester en wethouders op 24 april 2018 een hogere grenswaarde voor geluid vastgesteld voor de Van Cittersweg 8/10 en Maasbandijk 3.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit zijn digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BTLWbtLoonseWaard-VG01.
Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en het besluit hogere waarden zijn op afspraak in te zien in het Huis van de gemeente, Kasteellaan 27 in Wijchen. Dit kan van 21 juni 2018 tot en met 1 augustus 2018. Het loket bouwen en leefomgeving is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of via e-mail [email protected].
Beroep
De termijn voor het instellen van beroep tegen het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde is zes weken en start op 21 juni 2018. Tijdens deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit beroep kan worden ingesteld door:

– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend,
– belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest, of
– belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd. Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn.
Voorlopige voorziening
Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat als u wilt voorkomen dat het bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Ontvangen sloopmelding

 • Pluvierstraat 9, Wijchen (deel woning en hele bijgebouw).

Mededeling voorgenomen kap

 • Edisonstraat voor nr. 20, Wijchen (1 berk).
 • Edisonstraat voor nr. 30, Wijchen (1 eik).
 • Homberg voor nr. 2420, Wijchen (1 esdoorn).
 • Huissteden naast nr. 1311, Wijchen (1 eik).
 • Kraaijenberg bij nr. 7002, Wijchen (1 linde).
 • Oosterpark langs de Meerdreef, Wijchen (bosplantsoen).
 • Oosterweg voor nr. 121, Wijchen (1 sierkers).
 • Tienakker bij nr. 57, Wijchen (1 sierkers).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Abersland 3608 en 3610, Wijchen (plaatsen dak op garage).
 • Eindsestraat 30, Balgoij (bouw woning).
 • Heilige Stoel 6802, Wijchen (bouw dakkapel).
 • Urnenveldweg bij 22 en 24, Wijchen (plaatsen zonnepanelen).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Acaciastraat 30 H, Wijchen (bouw tuinhuis).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Acaciastraat 30 H, Wijchen (bouw tuinhuis).
 • Dorpsstraat 74, Hernen (afwijken bestemmingsplan, bedrijf aan huis).
 • Ringdijk 7, Batenburg (uitbreiden woning).

 

Reacties

article
79807
Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Controle hondenbelasting 2018, Bijeenkomsten in tent
https://wijchen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180620/gemeentepagina-gemeente-wijchen-week-02-10-januari-2018-24/
2018-06-20T11:25:24+02:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/01/xn42ahhjfdhpl36eucxs3215r-gemeentenieuws.jpg
Gemeente Wijchen, Gemeentepagina Wijchen, wijchen
Gemeenteberichten