Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 28 – 11 juli 2018

Foto: wijchen.nieuws.nl

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Botulisme in Wijchens Meer, Veilig op vakantie!, 18 juli andere openingstijden en geen afval ophalen en Dar en milieustraat Bijsterhuizen.

Botulisme in Wijchens Meer
In het water van het Wijchens Meer is botulisme aangetroffen. Wij hebben hier waarschuwingsborden geplaatst. Vermijd contact met het water en laat honden niet in het water zwemmen of ervan drinken.
Wat is botulisme?
Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging. De oorzaak is een bacterie. Deze bacterie is actief als ondiep water boven de 20 graden uitkomt. De bacterie maakt een gif, botuline. Dat gif verlamt de spieren van vissen en watervogels.
Wat gaan we doen?
De verwachting is dat de bacterie verdwijnt zodra het minder warm wordt. Helaas kan het waterschap Rivierenland niks doen tegen botulisme.
Waarschuwingsbordjes
Er staan waarschuwingsbordjes bij het Wijchens Meer. Wij raden u aan om contact met het water te vermijden en honden niet in de sloot te laten zwemmen of van het water te laten drinken. Let op: Ga ook niet vissen!
Ziet u zieke dieren of dode dieren?
Vermijd contact met zieke of dode dieren. We vragen u zieke en/of dode dieren niet zelf op te pakken of op te ruimen.

 • Ziet u dode dieren? Laat deze liggen en geef dit door aan de gemeente. Meld dit bij de gemeente via de MijnGemeente app of online via wijchen.meldingdoen
 • Wilt u een melding doen over vervuild water? Dan kunt u contact opnemen met het waterschap Rivierenland. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar via 0344-64 90 90.

Veilig op vakantie!
De vakantietijd is een toptijd voor inbrekers. Het is vaak makkelijk te zien waar bewoners voor langere tijd weg zijn; post op de mat, gordijnen die gesloten blijven en geen verlichting aan. Het advies is dan ook: geef uw woning een bewoonde indruk!

 • Sluit uw deuren en zorg voor goed hang- en sluitwerk. Deze herkent u aan het SKG®-logo met sterren;
 • Zet een tijdschakelaar op de lamp en eventueel radio zodat ’s avonds de indruk wordt gewekt dat er iemand in huis is
 • Vertel een beperkt aantal personen wanneer u op vakantie bent;
 • Vraag aan de buren of zij hun auto af en toe op uw oprit parkeren;
 • Vraag iemand om de post weg te halen, de plantjes water te geven en af en toe een gordijn open en dicht te doen;
 • Leg kostbare apparatuur (laptop, pc, tablet, mobiel) uit het zicht;
 • Vertel niet op social media dat u op vakantie gaat. Scherm persoonlijke berichten zoveel mogelijk af voor buitenstaanders.

Verdachte situatie?
Ziet u een verdachte situaties? Bel 112. Geen spoed, wel politie: bel 0900-8844
Kijk op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl voor meer tips.
We wensen u een fijne en veilige vakantie!

18 juli andere openingstijden en geen afval ophalen
Woensdag 18 juli is het Huis van de gemeente door de komst van de vierdaagselopers  tot 15.00 uur gesloten. Daarna zijn we tot 19.30 uur geopend. Telefonisch zijn we gewoon de hele dag te bereiken via 024 751 7111. Het Sociaal Wijkteam  is deze dag gesloten.

Dar en milieustraat Bijsterhuizen
Op woensdag 18 juli, de dag van Wijchen, haalt Dar geen afval op. Dar haalt het afval op een andere dag op. Wilt u weten wanneer ze bij u langskomen? Kijk op www.dar.nl/afvalwijzer voor de veranderde inzameldagen.
De milieustraat Bijsterhuizen is gesloten van dinsdag 17  tot en met donderdag 19 juli. Maandag 16, vrijdag 20 en zaterdag 21 juli is de milieustraat open van 9.00 tot 17.00 uur. Vragen? Neem contact op met Dar via [email protected] of 024-371 60 00 van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Goed je te ontmoeten!
Dank u hartelijk voor uw betrokkenheid bij Hart van Zuid! Er zijn veel wensen en ideeën opgehaald en er hebben goede gesprekken plaatsgevonden.
Wat gaan we doen?
In de vakantieperiode verwerken we alle opgehaalde informatie. We houden u op de hoogte via onze Facebookpagina #hartvanzuidwijchen en www.wijchen.nl/hartvanzuid. Uw vragen kunt u naar [email protected] mailen.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Eens in de twee weken is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s en de tijdstippen van de vergaderingen.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Milieumeldingen

 • Kraanvogelstraat 20, Wijchen (lozen grondwater, ontwatering Tango).
 • Loonse Waard 22, Niftrik (bewerken bouw- en sloopafval).

Ontvangen gebruiksmeldingen

 • Graafseweg 837, Wijchen (brandveilig gebruik bedrijfspand).
 • Marktpad 33, Wijchen (brandveilig gebruik bedrijfspand).

Vastgesteld bestemmingsplan Tuin van Woezik Veld A, gewijzigde vaststelling.
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 juni 2018 het bestemmingsplan Tuin van Woezik Veld A, gewijzigd heeft vastgesteld. Het plan voorziet in de kaders voor de realisatie van 28 grondgebonden woningen in het plangebied Tuin van Woezik Veld A. Het plangebied is gelegen tussen de Hoefsetuin (Tuin van Woezik Veld B, C en D), Zesweg en Weegbree in Wijchen. De wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan betreft het schappen van de regels die de bouw van een drie laags, plat afgedekte woning mogelijk maakte.
Ter inzage|
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of per e-mail via [email protected]. Het bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.NRDTuinvanWoezikVA-VGBP.
Beroep
De termijn voor het instellen van een beroep tegen het vaststellingsbesluit is zes weken en start op 12 juli 2018. Tijdens deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Dit beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die zich op tijd met zienswijzen tot de raad hebben gewend en door belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest. Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn.
Voorlopige voorziening
Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat als u wilt voorkomen dat het bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Vastgesteld bestemmingsplan Flerdeweg 5-7
Burgemeester en wethouders van Wijchen hebben met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening het wijzigingsplan Flerdeweg 5-7 te Leur vastgesteld. Het plan voorziet in renovatie van de aanwezige vloedschuur, herbouw van de oude karnmolen en de oude karschuur. In het bestemmingsplan is verder een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om op termijn de oude vloedschuur om te zetten naar twee woningen. Het plangebied is gelegen aan de Flerdeweg 5-7 te Leur.
Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of per e-mail via [email protected]. Het bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBFlerdeweg 5Leur-VG01.pdf.
Beroep
De termijn voor het indienen van een beroep is zes weken en start op 12 juli 2018. Tijdens deze termijn kan tegen het wijzigingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Dit beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die zich op tijd met zienswijzen tot de raad hebben gewend en door belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest. Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn.
Voorlopige voorziening
Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat als u wilt voorkomen dat het wijzigingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kan verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Ontvangen sloopmelding

 • Leeuwebekstraat 5 te Wijchen (slopen bijgebouw met asbest).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Bijsterhuizen 5143, Wijchen (plaatsen handelsreclame).
 • de Flier 3834, Wijchen (plaatsen dakkapel, binnen verbouw zolder)
 • de Meren 1512, Wijchen (aanleg inrit).
 • Emilia van Nassaustraat 20, Wijchen (plaatsen reclame aan gevel).
 • Emilia van Nassaustraat 20, Wijchen (plaatsen reclame aan gevel).
 • Graafseweg 530 en 532, Wijchen (bouw erfafscheiding).
 • Graafseweg ongenummerd bij 930, Wijchen (plaatsen hek).
 • Heilige Stoel 6225, Wijchen (plaatsen zonnecollectoren aan gevel).
 • Houtsestraat 12, Balgoij (bouwen kas).
 • Leemweg 107, Wijchen (uitbreiden woning).
 • Meidoornstraat 17, Wijchen (aanpassen kapconstructie, plaatsen zonnepanelen).
 • Recreatiegebied de Berendonck, Wijchen (afwijken bestemmingsplan, tijdelijk gebruik terrein evenement).
 • Sluiskamp 3168 te Wijchen (bouw aanbouw).
 • Valendrieseweg 167, Wijchen (kap eik).
 • Watersnipstraat 42, Wijchen (bouw overkapping).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Bijsterhuizen 2162, Wijchen (plaatsen vijf airco’s, dak).
 • Homberg 1103, Wijchen (veranderen gebruik pand naar woning).
 • Homberg 2144, Wijchen (bouw overkapping, zijkant).
 • Huurlingsedam 6 A, Wijchen (uitbreiden woning).
 • Nieuweweg 199, Wijchen (afwijken bestemmingsplan, gebruik).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Houtzager 4, Wijchen (bouw woning).
 • Oosterweg 271 te Wijchen (bouw woning met bijgebouw).

 

Reacties

article
79819
Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Botulisme in Wijchens Meer, Veilig op
https://wijchen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180711/gemeentepagina-gemeente-wijchen-week-02-10-januari-2018-27/
2018-07-11T08:30:57+00:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/01/xn42ahhjfdhpl36eucxs3215r-gemeentenieuws.jpg
Gemeente Wijchen, Gemeentepagina Wijchen, wijchen
Gemeenteberichten