Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 41 – 10 oktober 2018

Foto: wijchen.nieuws.nl

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Fietsverlichtingscampagne ‘Light it up!’, Informatieavond sportverenigingen sportbesluit btw, Ongehinderd Testdag en diverse vergunningen.

Fietsverlichtingscampagne ‘Light it up!’
De gemeente Wijchen vindt het belangrijk dat iedereen veilig door het donker fietst. Het ‘Light it up!’ promotieteam komt daarom op vrijdag 19 oktober van 18.00 tot 21.00 uur naar het station in Wijchen. Het team promoot de fietsverlichtingscampagne ‘Light it up’ voor jongeren van Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost Nederland. Verspreid je ook de boodschap ‘we fietsen met zijn allen met verlichting’ mee? Want goede verlichting verkleint de kans om slachtoffer te worden van een ongeval in het donker enorm.
Wat doet het promotieteam?
Het ‘Light it up!’ promotieteam voert gesprekken met fietsers over het belang van goede verlichting. Is de verlichting van de fiets op orde? Is je verlichting kapot en heb je zelf geen vervangende verlichting? Dan krijg je ter plekke nieuwe lampjes.
Doe jij mee?
Het doel is om de bewustwording van goede fietsverlichting bij jongeren te verhogen. Het effect: meer jongeren die met verlichting fietsen na afloop van de actie. Uit onderzoek blijkt dat het risico van ongelukken met de fiets afneemt. Met wel 20% als je fietst met goed werkende fietsverlichting. Een stuk veiliger dus. Ben jij ook te zien in het donker? Deel dan jouw foto, video of bericht met #lightitup. Kijk op www.rovoostnederland.nl voor meer informatie.

Ongehinderd Testdag
Vorige week woensdag deed Wijchen met wel 26 andere gemeenten mee aan de 1e landelijke Ongehinderd Testdag. Het was een landelijk initiatief in de Week van de Toegankelijkheid. Met de app ‘Ongehinderd’ werden in heel Nederland in 2,5 uur bijna 500 locaties beoordeeld. De testers bepaalden zelf welke plek zij gingen testen.
In Wijchen werden in totaal 73 locaties beoordeeld. Een ‘bont’ gezelschap van inwoners, de belangengroep CIGW én spontane deelnemers ging op pad. Om 16.00 uur ‘s middags maakte de landelijke organisatie met een livestream vanuit Utrecht bekend welke gemeente de meeste beoordelingen had gedaan. En die Winnaar was Wijchen!
De landelijke organisatie legde er nadruk op dat minder-validen graag willen weten waar de toegankelijkheid wél goed is. Uitgaan van het positieve dus. Van winkels, parken, wijkcentra of sportlocaties die al wel (helemaal) toegankelijk zijn. Natuurlijk is de app ‘Ongehinderd’ nog steeds te gebruiken. Ook voor zaken die (nog) niet in orde zijn en voor tips om de locatie te verbeteren.
Dat Wijchen winnaar is geworden van de testdag zegt niet automatisch dat het in de gemeente Wijchen het beste is geregeld. Wel toont het aantal beoordelingen aan dat inwoners het belangrijk vinden dat iedereen overal aan mee kan doen. De gemeente gaat nu bekijken hoe er aan de Ongehinderd Testdag een lokaal vervolg kan komen. Wordt vervolgd…

Informatieavond sportverenigingen sportbesluit btw
De Rijksoverheid kondigde tijdens Prinsjesdag de verruiming van de btw-sportvrijstelling  aan. Vanaf 1 januari 2019 gaat deze fiscale regeling in. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op sportstichtingen en/of verenigingen. Op maandag 22 oktober geven de gemeenten Druten en Wijchen hierover een toelichting aan sportstichtingen en verenigingen. Deze informatiebijeenkomst start om 19.30 uur in Sporthal Arcus, Campuslaan 14 in Wijchen.
Financiële gevolgen
De verruiming van de btw-sportvrijstelling is een fiscale wijziging. Om de financiële gevolgen hiervan te compenseren heeft de rijksoverheid een subsidieregeling voor amateursportorganisaties. Deze regeling kunt u vinden op https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-40859.html. Daarnaast is een compensatieregeling voor gemeenten (SPUK) vastgesteld.
Kans subsidiebijdrage
Een begroting (investeringen en onderhoudskosten exclusief kosten van gas, water, licht en kantine) minder dan € 25.000, maakt weinig kans op een subsidiebijdrage.
Aanmelden
Wilt u bij deze informatieavond aanwezig zijn? Stuur dan vóór 15 oktober een e-mail naar [email protected] met de naam van de sportstichting/vereniging en het aantal personen. Maximaal 2 per vereniging.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Eens in de twee weken is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s en de tijdstippen van de vergaderingen.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Nieuwe regelingen

 • Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders

Ruimtelijke ordening
Vastgesteld bestemmingsplan Klaverpad 11
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 september 2018 het bestemmingsplan Klaverpad 11 te Wijchen gewijzigd heeft vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op het toestaan van een groter oppervlak voor bijgebouwen. Dit kan op grond van de sloop-bonus regeling die geldt in het buitengebied. Het plan voorziet in de sloop van de bestaande woning en bouw van een nieuwe woning ergens anders op het perceel. Het plangebied betreft het perceel Klaverpad 11.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit zijn digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.WOEZklaverpad11-DFBP.
Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit zijn op afspraak in te zien in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Dit kan met ingang van 11 oktober tot en met 21 november 2018. Het loket bouwen en leefomgeving is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of bereikbaar via [email protected].
Beroep
De termijn voor het instellen van beroep tegen het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde is zes weken en start op 21 juni 2018. Tijdens deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit beroep kan worden ingesteld door:
– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend,
– belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest, of
– belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.
Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd. Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn.
Voorlopige voorziening
Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat als u wilt voorkomen dat het bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Kappen

 • Aalsburg achter nr. 2620, Wijchen, (1 els).
 • Blauwe Hof voor nr. 6010, Wijchen (2 paardenkastanjes).
 • Blauwe Hof voor nr. 6224, Wijchen (1 gouden regen).
 • Graafseweg bij nr. 570, Wijchen (1 acacia).
 • Kraaijenberg voor nr. 9315, Wijchen (1 lijsterbes).
 • Kraaijenberg voor nr. 7310, Wijchen (1 es).
 • Valendriesweg naast nr. 60, Wijchen (1 paardenkastanje).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Arendstraat 45, Wijchen (aanleg inrit).
 • Blauwe Hof 4412, Wijchen (bouw tuinhuis).
 • Bijsterhuizen 3142, Wijchen (plaatsen vloer).
 • Celsiusstraat ongenummerd bij 32, Wijchen (kap eik, aanleg inrit, plaatsen hek).
 • De Flier 3202, Wijchen (plaatsen veranda en schuur).
 • Dorpsstraat 52, Bergharen (dakpannen leggen).
 • Hoefblad 2, Wijchen (bouw woning, aanleg inrit, afwijken bestemmingsplan goot- en nokhoogte).
 • Markt 4, Wijchen (veranderen kozijn voorkant).
 • Nieuweweg 203, Wijchen, (brandveilig gebruik sporthal, evenement).
 • Weg door de Berendonck 29, Wijchen (tijdelijk afwijken bestemmingsplan, sportevenement).
 • Saltshof 1354, Wijchen (plaatsen tuinhuis).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Eindsestraat 20 B, Balgoij (bouw woonhuis).
 • Nieuweweg nabij 184, Wijchen (kap beuk).
 • Watersnipstraat 54, Wijchen (kap vleugelnoot).
 • Weg door de Berendonck 29, Wijchen (tijdelijk afwijken bestemmingpslan, sportevenement).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • De Bankhoeve 11, Wijchen (bouw loods, milieuneutraal veranderen).

 

 

Reacties

article
83176
Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 41 – 10 oktober 2018
Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Fietsverlichtingscampagne ‘Light it up!’, Informatieavond sportverenigingen
https://wijchen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20181010/gemeentepagina-gemeente-wijchen-week-02-10-januari-2018-38/
2018-10-10T08:30:13+00:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/01/xn42ahhjfdhpl36eucxs3215r-gemeentenieuws.jpg
Gemeente Wijchen, Gemeentepagina Wijchen, wijchen
Gemeenteberichten