Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 43 – 24 oktober 2018

Foto: wijchen.nieuws.nl

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Pleegouders hard nodig, Inloopavond werkzaamheden Kerkeveld, Ontbijtbijeenkomst Dag van de Ondernemer, Informatieavond groot onderhoud Graafseweg en ontvangen/verleende vergunningen.

Pleegouders hard nodig
Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, in hun eigen gezin. Dat vinden we allemaal. Maar soms kunnen kinderen voor een korte of langere tijd niet thuis wonen. Door uiteenlopende redenen. Voor deze kinderen zoekt gemeente Wijchen een plek in een pleeggezin. Een gezin, waar ze in een gewone gezinssituatie terecht kunnen, waar ze zich thuis voelen en kunnen opgroeien. Het liefst in hun eigen omgeving. Zodat ze hun eigen vriendjes houden en hun eigen school of sportclub kunnen blijven bezoeken.
Wat doet een pleegouder?
Als pleegouder vang je kinderen of jongeren op die vaak al veel hebben meegemaakt. Je biedt ze een stabiele basis waar ze (tijdelijk) mogen opgroeien. Tot ze weer teruggaan naar hun ouders, of zelfstandig gaan wonen. Ook deel je de opvoedtaak met de ouders, of het pleegkind nu tijdelijk of voor langere tijd bij je verblijft. Er is een groot tekort aan pleegouders.
Kunt u een plekje bieden?
Op dit moment zijn er in Nederland ruim 23.000 pleegkinderen. Deze kinderen zijn tussen de 0 en 21 jaar. Kunt u een plekje bieden? Voor korte of langere tijd. Of in de weekenden. Een pleegzorgbegeleider geeft u hierbij ondersteuning. De inzet is dat de eigen ouders de opvoeding weer op zich nemen als dat kan.
Meer informatie
Wil jij pleegouder worden of meer informatie over pleegzorg? Kijk dan eens op www.supergewonemensengezocht.nl en bezoek een informatieavond. Het kan zomaar voor een kind uit uw buurt zijn.

Inloopavond werkzaamheden Kerkeveld
Vanaf 5 november starten wij in de wijk Kerkeveld met verschillende werkzaamheden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Buurtbewoners zijn van harte welkom tijdens een inloopavond op woensdag 31 oktober in basisschool De Trinoom aan de Diemewei 4505. Zij kunnen zelf bepalen wanneer zij willen komen, want de inloopavond duurt van 18.30 tot 20.30 uur.
Waarom aan de slag?
Vorig jaar besloot de gemeenteraad om de verkeersveiligheid in Kerkeveld te verbeteren. Hoe? Door in een aantal straten in de wijk verkeersremmende maatregelen te nemen. Ook rond basisschool De Trinoom verandert er het een en ander. Tijdens de inloopavond zien de aanwezigen de definitieve tekeningen van alle aanpassingen. Onze medewerkers zijn natuurlijk aanwezig om uitleg te geven. En om vragen te beantwoorden.
Wat gaan we doen?
We gaan onder andere vluchtheuvels, drempels en een fietspad aanleggen. Bij basisschool de Trinoom maken we een schoolroute om de school heen. Ook komen daar meer parkeerplaatsen. Waar we deze wegwerkzaamheden precies uitvoeren kunt u teruglezen op onze website www.wijchen.nl Vanaf dinsdag 30 oktober staan hier ook alle tekeningen online. U kunt hinder ervaren door deze wegwerkzaamheden. Er worden omleidingsroutes aangegeven.
Meer informatie
Wilt u meer weten? Stuur dan een berichtje naar Marcel Rutten via [email protected].nl of bel 024 751 71 11.

Ontbijtbijeenkomst Dag van de Ondernemer
Ondernemers verdienen een dag waarop ze worden bedankt voor hun lef en doorzettingsvermogen. Daarom heeft MKB-Nederland vrijdag 16 november uitgeroepen tot ‘Dag van de Ondernemer’. Wij nodigen onze ondernemers deze dag graag uit voor een ontbijtbijeenkomst. U bent vanaf 7.45 uur van harte welkom in de Raadzaal van het Kasteel, Kasteellaan 9 in Wijchen.
Programma ontbijtbijeenkomst
Wethouder Nick Derks heet u om 8.00 uur welkom en vertelt over een aantal economische ontwikkelingen in de gemeente. Daarna geeft het succesvolle Wijchense bedrijf Yoast een interactieve sessie. Tot slot kunt u een virtual reality tour door de innovatieve regio Arnhem-Nijmegen maken. Rond 9.30 uur is de bijeenkomst afgelopen en start de nieuwe werkdag.
Komt u ook?
Komt u ook met ons ontbijten? Dan kunt u zich via [email protected] bij Sandra Langens aanmelden. Dit kan tot maandag 5 november. Graag tot dan!

Informatieavond groot onderhoud Graafseweg
Op dinsdag 30 oktober organiseert de provincie Gelderland samen met de gemeente Wijchen en Heumen een informatieavond. Deze avond informeren we u over het groot onderhoud aan De Graafseweg (N324) in 2019. En het uitvoeren van aanpassingen om de verkeersveiligheid te verbeteren tussen buurtschap Lunen en de Graafsebrug (Luitenant Thomsonbrug) bij Nederasselt. U bent welkom op deze inloopavond tussen 19.00 en 21.00 uur bij “Ons Huis”, Kerklaantje 17 in Nederasselt.

Rondwandeling Vormersbos
Woensdagmiddag 31 oktober om 14.00 uur organiseert de gemeente Wijchen een rondwandeling door het Vormersbos. We starten bij basisschool De Boskriek. Een bosbouwdeskundige vertelt u over de werkzaamheden die dit najaar plaatsvinden in het bos. Ook kunt u vragen stellen over het onderhoud.
Aanmelden?
Wilt u met ons mee wandelen? Dan kunt u zich aanmelden bij wijkbeheerder Jan Janssen via 024 751 71 11. Als er geen aanmeldingen zijn, gaat de rondwandeling niet door.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Milieumelding

 • Bijsterhuizen 2511, Wijchen (start bedrijf)
 • Celsiusstraat bij nr.32, Wijchen (start bedrijf).

Ontvangen gebruiksmelding

 • Hoefsestraat 40, Wijchen (wijzigen brandmeldinstallatie).

Ruimtelijke ordening
Rectificatie vastgesteld bestemmingsplan Klaverpad 11
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 september 2018 het bestemmingsplan Klaverpad 11 in Wijchen (gewijzigd) heeft vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op het toestaan van een groter oppervlak voor bijgebouwen. Dit kan op grond van de sloop-bonus regeling die geldt in het buitengebied. Het plan voorziet in de sloop van de bestaande woning en bouw van een nieuwe woning ergens anders op het perceel. Het plangebied betreft het perceel Klaverpad 11.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit zijn digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.WOEZklaverpad11-DFBP
Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit zijn op afspraak in te zien in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Met ingang van 11 oktober 2018 tot en met 21 november 2018. Het loket bouwen en leefomgeving is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of bereikbaar via [email protected].
Beroep
De termijn voor het instellen van beroep tegen het bestemmingsplan is zes weken en start op 11 oktober 2018. Tijdens deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit beroep kan worden ingesteld door:
– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend,
– belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest, of
– belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.
Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd. Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn.
Voorlopige voorziening
Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat als u wilt voorkomen dat het bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Indien binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan perceel naast Elzendweg 13
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 september 2018 het bestemmingsplan perceel naast Elzendweg 13, Bergharen heeft vastgesteld. Het plan voorziet in de bouw van een nieuwe duurzame mindervalide woning. Het plangebied betreft het perceel direct naast Elzendweg 13.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit zijn digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBElzendwegn13-VG01
Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit zijn op afspraak in te zien in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Dit met ingang van 25 oktober 2018 tot en met 5 december 2018. Het loket bouwen en leefomgeving is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of bereikbaar via [email protected].
Beroep
De termijn voor het instellen van beroep tegen het bestemmingsplan is zes weken en start op 25 oktober 2018. Tijdens deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit beroep kan worden ingesteld door:
– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend,
– belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest, of
– belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.
Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd. Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn.
Voorlopige voorziening
Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat als u wilt voorkomen dat het bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Indien binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan “Wegverlegging Dorpsstraat 73”
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 september 2018 het bestemmingsplan “Wegverlegging Dorpsstraat 73, Bergharen” heeft vastgesteld.
Het plan voorziet in het deels verleggen van de Wijksestraat nabij het pand Dorpsstraat 73 te Bergharen. Daarnaast wordt een deel van de Wijksestraat nabij Dorpsstraat 73 versmald tot fiets/voetpad. Het plangebied is gelegen nabij Dorpsstraat 73 te Bergharen.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit zijn digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BHRDorpsstraat73-VGBP.
Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit zijn op afspraak in te zien in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Dit kan met ingang van 25 oktober tot en met 5 december 2018. Het loket bouwen en leefomgeving is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of bereikbaar via [email protected].
Beroep
De termijn voor het instellen van een beroep tegen het vaststellingsbesluit bedraagt zes weken en start op 25 oktober 2018. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Dit beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die zich tijdig met zienswijzen tot de raad hebben gewend en door belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.
Voorlopige voorziening
Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat als u wilt voorkomen dat het bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Indien binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Slopen

 • Leeuwebekstraat 5, Wijchen (verwijderen dak bijgebouw).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Emilia van Nassaustraat 20, Wijchen (plaatsen reclamebord, gevel).
 • Graafseweg 370, Wijchen (vervangen rieten dak, monumentale woning).
 • Niftriksestraat 11, Niftrik (bouw schuur na sloop 2 schuren).
 • Oosterweg 263, Wijchen (bouw bedrijfswoning).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Bijsterhuizen 2511, Wijchen (vlaggenmasten en gevelreclame).
 • Bijsterhuizen 3142, Wijchen (bouw stellingen in bedrijfspand).
 • Dorpsstraat 52, Bergharen (plaatsen dakpannen).
 • Grootestraat 5, Batenburg (plaatsen 21 zonnepanelen).
 • Houtsestraat 12, Balgoij (bouw kas).
 • Leemweg 107, Wijchen (uitbreiden woning).
 • Markt 4, Wijchen (veranderen kozijn, voorkant).

 

Reacties

article
83480
Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 43 – 24 oktober 2018
Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Pleegouders hard nodig, Inloopavond werkzaamheden Kerkeveld,
https://wijchen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20181024/gemeentepagina-gemeente-wijchen-week-02-10-januari-2018-40/
2018-10-24T08:30:31+02:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/01/xn42ahhjfdhpl36eucxs3215r-gemeentenieuws.jpg
Gemeente Wijchen, Gemeentepagina Wijchen, wijchen
Gemeenteberichten