Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 47 – 21 november 2018

Foto: wijchen.nieuws.nl

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Aanleg gesponsorde rotondes Huurlingsedam en Westerdreef, Wij zoeken (vrijwillige) energiecoaches en aangevraagde/verleende vergunningen.

Aanleg gesponsorde rotondes Huurlingsedam en Westerdreef
Woensdag 21 november 2018 begint Yoast met de aanleg van de inrichting van de rotondes Huurlingsedam-Graafseweg en Westerdreef-Oudelaan. Het bedrijf sponsort deze twee rotondes tien jaar lang.
Wilt u ook een rotonde sponsoren?
Er zijn nog vier rotondes beschikbaar voor sponsoring. Voor een klein bedrag kunt u de rotonde inrichten en daarmee véél bekendheid geven aan uw bedrijf. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van sponsoring van een rotonde in de gemeente Wijchen? Neem dan contact op met Patricia van Wolferen via telefoonnummer 024 751 72 29.

Wij zoeken (vrijwillige) energiecoaches
Energie besparen begint thuis. Maar waar moet je beginnen? Hoe en met wie? Energiecoaches weten dat precies. Daarom zoeken wij vrijwillige energiecoaches in onze gemeente. Als coach kom je bij mensen thuis en adviseert over besparingstips en mogelijke vervolgstappen. Kortom, jij wekt energiebesparing op!
Cursus voor energiecoaches

Wij organiseren begin volgend jaar samen met Talis en de Woonbond drie gratis cursusavonden om vrijwilligers op te leiden tot energiecoach. Tijdens de cursus staan communicatieve vaardigheden en technische basiskennis centraal. Daarna helpen de coaches op vrijwillige basis hun buurtgenoten of andere Wijchenaren om energie te besparen. Een voorbeeld van energiebesparing is om de verwarming op tijd lager te zetten.
Uitnodiging informatieavond
Bent u enthousiast en hulpvaardig en lijkt het u leuk om energiecoach te worden? Op dinsdag 27 november organiseren wij een informatieavond in het Kasteel in Wijchen. Van 19.30 tot 21.30 uur krijgt u meer informatie over de cursus en maakt u kennis met andere deelnemers. Heeft u interesse? Meldt u dan via [email protected] aan bij Patrick Aelmans. Er is plaats voor twintig personen en vol is vol.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Ontwerp bestemmingsplan Bijsterhuizen, 1e correctieve herziening
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat voor iedereen het ontwerp bestemmingsplan ‘Bijsterhuizen, eerste correctieve herziening’ in het Huis van de gemeente ter inzage ligt. Het plan voorziet in een aanpassing van de bouw- en gebruiksregels van het bestemmingsplan in het kader van een meer doelmatig gebruik van het bedrijventerrein. Het plangebied is gelegen ten noorden van de kern Wijchen en grenst aan de gemeente Nijmegen.
Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of per e-mail via [email protected]. Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BTBHbijsterhCorr1-ON01.
Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en vangt aan op 22 november 2018. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

Ontwerpbestemmingsplan MFA Batenburg in Batenburg
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan MFA Batenburg in het Huis van de gemeente ter inzage ligt. Het plan omvat de bouw van een multifunctionele accommodatie op het perceel Hoppenhofstraat 2 in Batenburg.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BTBMFABatenburg-ON01. Het ontwerp bestemmingsplan is op afspraak in te zien in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Dit met ingang van 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019. Het loket bouwen en leefomgeving is daarvoor telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of bereikbaar via [email protected].
Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en vangt aan op 22 november 2018. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van het loket bouwen en leefomgeving.

Vastgesteld bestemmingsplan Houtsestraat 2 in Balgoij
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 oktober 2018 het bestemmingsplan Houtsestraat 2 in Balgoij heeft vastgesteld. Het plan voorziet in de splitsing van een woonboerderij naar twee woningen. Het plangebied betreft het perceel Houtsestraat 2.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit zijn digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BPHoutsestraat2-VG01.
Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit zijn op afspraak in te zien in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Dit met ingang van 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019. Het loket bouwen en leefomgeving is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of bereikbaar via [email protected].
Beroep
De termijn voor het instellen van beroep tegen het bestemmingsplan is zes weken en start op 22 november 2018. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit beroep kan worden ingesteld door:
– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend,
– belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest.
Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.
Voorlopige voorziening
Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat indien u wilt voorkomen dat het bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Indien binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Ontwerpwijzigingsplan ‘Woordsestraat 1, Wijchen’
Burgemeester en wethouders van Wijchen zijn van plan om met toepassing van artikel 3.6. lid 1 sub a Wro het bestemmingsplan ‘Buitengebied Wijchen’ te wijzigen. Met het plan wordt de bedrijfswoning op het perceel Woordsestraat 1 aangewezen als plattelandswoning.
Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl . Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBwoordsestraat1-OW01.  Het ontwerpwijzigingsplan is op afspraak in te zien in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Dit met ingang van 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019. Het loket bouwen en leefomgeving is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of bereikbaar via [email protected]
Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en vangt aan op 22 november 2018. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wijchen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de consulenten Bouwen en Leefomgeving.

Mededeling voorgenomen kap

 • Gerststraat nabij nr. 30, Bergharen, 2 eiken.
 • Klaproosstraat, Wijchen, 8 sierappels.
 • Margrietstraat, Wijchen, 6 sierkersen.

Ontvangen sloopmeldingen

 • Passeweg 56, Wijchen (sloop aanbouw en garage).

Verleende APV vergunning/bijzondere wetten

 • Centrum Wijchen en Marktplein ongenummerd, Wijchen (evenementenvergunning en geluidsontheffing voor kerst Sprookjesfestijn op 15 en 16 december 2018, verleend en verzonden op 8-11-2018).
 • Markt 6, Wijchen (terrasvergunning Bufkes, verleend en verzonden 14-11- 2018).
 • Marktplein ongenummerd, Wijchen (evenementenvergunning, geluidsontheffing, vergunning voor voorwerpen op openbare plaats, ontheffing voor de Zondagswet en ontheffing drank- en horecawet voor Wijchen Schaatst van 14 december 2018 t/m 6 januari 2019, verleend en verzonden op 8-11-2018).
 • Parkeerterrein de Bolster, Don Emanuelstraat/Oosterweg, Wijchen (tijdelijke standplaatsvergunning voor de verplaatste Warenmarkt voor 13, 20 en 27 december 2018 en 3 januari 2019, verleend en verzonden op 15-11-2018).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Bijsterhuizen ong, Wijchen (bouw bedrijfspand met kantoor).
 • Eindsestraat 30, Balgoij (bouw woning).
 • Houtsestraat 12C, Balgoij (brandveiliggebruik gebouw).
 • Oosterweg 263, Wijchen (verbouw loods tot sanitaire- en recreatieruimte voor camping en kinderopvang)

Verleende omgevingsvergunningen

 • Dorpsstraat 73, Bergharen (onderhoud gevels en dak gemeentelijk monument).
 • Emilia van Nassaustraat 20, Wijchen (plaatsen reclame aan gevel).
 • Niftriksestraat 11, Niftrik (bouw schuur na sloop 2 bestaande schuren.
 • Rakenbergseweg 6, Wijchen (bouw 2 bijgebouwen en afwijken bestemmingsplan).
 • Zandweg 28, Wijchen (plaatsen kozijnen voorgevel woning).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Emilia van Nassaustraat 20, Wijchen (plaatsen reclame aan gevel).

 

Reacties

article
84307
Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 47 – 21 november 2018
Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Aanleg gesponsorde rotondes Huurlingsedam en Westerdreef,
https://wijchen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20181121/gemeentepagina-gemeente-wijchen-week-02-10-januari-2018-43/
2018-11-21T08:30:26+02:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/01/xn42ahhjfdhpl36eucxs3215r-gemeentenieuws.jpg
Gemeente Wijchen, Gemeentepagina Wijchen, wijchen
Gemeenteberichten