Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 51 – 18 december 2019

Foto:

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Uitnodiging nieuwjaarsontmoeting, Help mee de eikenprocessierups te bestrijden!, Weekmarkt op dinsdag 24 december, Carbid schieten: Wat mag wel en wat mag niet?, Aangepaste openingstijden rond de feestdagen, Inzameling afval en openingstijden milieustraat, Vuurwerkafval en aangevraagde/verleende vergunningen.

Aangepaste openingstijden rond de feestdagen
In de komende weken passen wij onze openingstijden aan:

 • Het Huis van de gemeente Wijchen en de gemeentewerf zijn woensdag 25, donderdag 26 december en woensdag 1 januari de hele dag gesloten.
 • Het Sociaal Wijkteam is woensdag 25, donderdag 26 december en woensdag 1 januari gesloten.
 • Het Huis van de gemeente Wijchen is op maandag 6 januari 2020 vanaf 10.00 uur open.

Inzameling afval en openingstijden milieustraat
Op woensdag 25 en donderdag 26 december en op woensdag 1 januari zamelt Dar geen huishoudelijk afval in. Op deze dagen is de milieustraat ook gesloten. De inzameling van uw huishoudelijk afval verschuift naar een andere inzameldag. Kijk op www.dar.nl/afvalwijzer of in de Dar App voor meer informatie. Houd in deze periode rekening met extra drukte op de milieustraat.

Afsluiten textielcontainers
De gemeente Wijchen sluit de verzamelcontainers voor textiel voor oud en nieuw af. Dit doen we voor de veiligheid en om schade te voorkomen. Op 30 december sluiten wij de containers en op 6 januari maken wij ze weer open. In de tussentijd kunt u uw textiel naar de milieustraat brengen.
Wij wensen u fijne feestdagen!

Vuurwerkafval
Begin het nieuwe jaar opgeruimd! Voor velen hoort vuurwerk bij een feestelijke jaarwisseling; op 1 januari ligt op veel plaatsen vuurwerkafval. De gemeente veegt vanaf 1 januari waar mogelijk, maar wij doen vooral een beroep op u. Zo voorkomen wij met elkaar ongelukken en bovendien maakt u kans op mooie prijzen!
Ruim vuurwerkafval op
Ruim vuurwerkafval zo snel mogelijk op. Veeg na het afsteken van vuurwerk het afval bij elkaar, maak het goed nat en gooi het daarna pas in de afvalzak. Begeleid kinderen bij het opruimen van het afval en controleer of het vuurwerk echt nat is!
Lever vuurwerkafval in
Lever op donderdag 2 januari 2020 uw vuurwerkafval in bij de gemeentewerf, Kamerling Onnesweg 59. Inleveren kan gratis van 13.00 uur tot 20.00 uur. Door mee te doen aan deze actie levert u een bijdrage aan een schone buurt én wordt u direct voor uw inzet beloond. De eerste 200 personen die vuurwerkafval inleveren ontvangen een cadeau van Wijchen. U mag vuurwerkafval ook bij het restafval doen.
Maak kans op een prijs!
Dit jaar verloot de gemeente Wijchen diverse prijzen onder de mensen die vuurwerkafval inleveren, waaronder een Nintendo Switch, 3x een IPad, bioscoopbonnen en kaarten voor zwembad De Meerval. Kijk op www.wijchen.nl/vuurwerk voor de spelregels.

Uitnodiging nieuwjaarsontmoeting
Beste inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen, jong en oud.
Op maandag 6 januari luiden we graag met u het nieuwe jaar in tijdens onze nieuwjaarsontmoeting. We staan stil bij de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. En blikken ook vooruit.
Iedereen is van harte welkom vanaf 19.30 uur in ’t Mozaïek, Campuslaan 6 in Wijchen. Het programma start om 20.15 uur en duurt tot 22.00 uur.
Ik hoop u persoonlijk de hand te mogen schudden op deze feestelijke avond.
Namens het gemeentebestuur,
Hans Verheijen
burgemeester

Carbid schieten: Wat mag wel en wat mag niet?
Binnenkort is het weer oud en nieuw. Veel mensen gaan dan de straat op om bijvoorbeeld carbid te schieten. Een bijzondere traditie. Om het voor iedereen leuk te houden en de feestdagen veilig te laten verlopen, zijn er wel regels. Carbid schieten mag alleen op 31 december van 10.00 uur tot 18.00 uur. Doe het binnen die regels en houd vooral ook rekening met elkaar. Buiten deze tijden om is carbidschieten verboden.
Wat zijn de regels?

 • Carbid mag je op 31 december van 10.00 uur tot 18.00 uur afschieten;
 • Busdeksels of soortgelijke projectielen mag je niet wegschieten; gebruik bijvoorbeeld een (voet)bal;
 • Binnen de bebouwde kom mag alleen gebruik worden gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter;
 • Buiten de bebouwde kom mag gebruik worden gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 60 liter mits aan de voorwaarden wordt voldaan uit de APV. De APV kunt u lezen via het nieuwsbericht op www.wijchen.nl

Vragen over de algemene plaatselijke verordening (APV)?
Team APV is van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur bereikbaar via 088-4327988 of [email protected]. Op vrijdag is het team tussen van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar.

Weekmarkt op dinsdag 24 december
De weekmarkt op de Markt vindt op dinsdag 24 december plaats van 8.00 tot 13.00 uur. De weekmarkt is verplaatst, omdat het donderdag Tweede Kerstdag is.

Help mee de eikenprocessierups te bestrijden!
De gemeente Wijchen gaat vanaf deze winter starten met het bestrijden van de eikenprocessierups door het plaatsen van vogelhuisjes. U kunt daarbij helpen. De gemeente stelt in deze eerste ronde 200 zelfbouw vogelhuisjes beschikbaar die u in de boom in uw tuin kunt ophangen. De vogelhuisjes zijn geschikt voor mezen die graag de eikenprocessierups opeten. Per adres kunt u één vogelhuisje op komen halen op de gemeentewerf, Kamerlingh Onnesstraat 13 in Wijchen tijdens openingstijden. Kunt u niet tijdens openingstijden? Stuur dan een mail met uw gegevens naar Jörgen Damman ([email protected]). De gemeente geeft dan een vogelhuisje bij u thuis af.
Locatie van de vogelhuisjes
De gemeente Wijchen hangt in eerste instantie vogelhuisjes op bij speelplekken, scholen en kinderdagverblijven waar de eikenprocessierups afgelopen jaar bij in de buurt was. Daarnaast plaatsen we vogelhuisjes in bomen in straten waar veel eikenprocessierupsen gevonden zijn.

Start u ook een initiatief?
In Bergharen, Hernen en de Blije Dries zijn bewoners al een initiatief gestart om zelf vogelhuisjes te plaatsen. Daarnaast gaan alle sportclubs ook aan de slag met het ophangen van vogelhuisjes op de sportcomplexen. Als leefbaarheidsgroep of bewonersgroep kunt u zich bij de gemeente aanmelden voor zo’n initiatief. De gemeente heeft voor u een bouwtekening en vergoedt de kosten voor de materialen voor de vogelhuisjes. Met de bewonersgroep maken we afspraken over de locatie voor plaatsing en het onderhoud van de vogelhuisjes. U kunt zich daarvoor aanmelden bij Jörgen Damman ([email protected]).

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wilt blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Besluit Maatwerkvoorschriften
Celsiusstraat 18, Wijchen (maatwerkvoorschriften geur Plaza Foods B.V.).

Ontwerpbestemmingsplan “Dorpsstraat 21 en Ekenseweg”, Niftrik en ontwerpbesluit hogere waarden Wgh
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan “Dorpsstraat 21 en Ekenseweg, Niftrik” op het gemeentekantoor ter inzage ligt. Het plan omvat de volgende onderdelen:

 • Beëindiging van de intensieve veehouderij op het perceel Dorpsstraat 21. Een deel van de agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. Voor het akkerbouwbedrijf wordt een nieuwe loods gebouwd, deels t.b.v. een boerderijwinkel en boerenterras.
 • Op het aangrenzende onbebouwde perceel worden vier vrijstaande woningen gebouwd.

De geluidsbelasting op de gevels van de woningen overschrijdt de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het college heeft het voornemen gebruik te maken van de bevoegdheid om hogere grenswaarden vast te stellen.

M.e.r.-beoordelingsbesluit
Op basis van het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) dient een vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd, waarbij onderzocht dient te worden of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten. Daarom is besloten dat het opstellen van een milieueffectrapportage voor deze ontwikkeling niet nodig is. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen deze voorbereidingsbeslissing geen bezwaar of beroep open. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u geven in het kader van de procedure van het bestemmingsplan

Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via [email protected] Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.NTKDorpsstr21-OW01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan
De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en start op 19 december 2019. Gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

Zienswijze ontwerp besluit hogere grenswaarden
De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en vangt aan op 19 december 2019. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden indienen bij het college. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Bredehof 2, Batenburg (afwijken bestemming, hoogte aanbouw woning)
 • Bredehof 2, Batenburg (plaatsen tijdelijke woonunit)
 • Dorpsstraat 92, Bergharen (kappen monumentale boom)
 • Homberg 1101, Wijchen (wijzigen van gebruik van kantoor naar woning).

Rectificatie ontvangen aanvraag omgevingsvergunning

 • Tussen Zesweg (i.p.v. Kelvinstraat) en Weegbree, Wijchen (bouw 28 woningen, aanleggen/ veranderen uitwegen en aanleggen/ veranderen wegen).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Bijsterhuizen 2408, Wijchen (uitbreiden van bedrijfshal)
 • Bronckhorstlaan 2, Wijchen (verbouwen van Molenhuis t.b.v. het tijdelijke gebruik voor huisvesting van jongeren voor periode van 10 jaar)
 • de Gamert 2529, Wijchen (bouwen van woning)
 • Heumenseweg 83 A, Wijchen (legaliseren van bijgebouwen en hondentrimsalon)
 • Huurlingsedam 103, Wijchen (bouwen vrijstaande woning)
 • Kasteellaan 9, Wijchen (plaatsen van 2 kunstwerken in de kasteelgracht)
 • Touwslagersbaan 49, Wijchen (plaatsen van erfafscheiding op een plat dak)
 • Wijchen kadastraal sectie F 634 (Wijchens meer), Wijchen (tijdelijk plaatsen van kunstwerken in Wijchens Meer).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Laarsdijk 3 A, Bergharen (bouwen van melkveestal)
 • Neerveld 1, Hernen (bouwen van opslagloods).

 

Reacties