HetWerkt!Wijchen geformaliseerd tot stichting

Foto:

Projectgroep HetWerkt!Wijchen is 10 oktober
2013 gestart met als doel het verbeteren van de arbeidspositie en het welzijn
van alle werkzoekenden in de gemeente Wijchen. Op 31 januari 2014 ging men naar
de notaris om het te formaliseren door stichting HetWerkt!Wijchen op te
richten.

De stichting bestaat momenteel uit vijf personen van 20+, 30+, 40+, 50+ en 60+ die zelf eveneens werkzoekend zijn en die vrijwillig deelnemen. “Wij willen gemotiveerde werkzoekenden helpen om weer terug te keren in de maatschappij. Hiervoor dienen zij weer meer zelfvertrouwen te krijgen en dat kunnen ze o.a. bereiken door hun competenties te vergroten,” aldus bestuurslid en tevens manager PR Jos Tittse.

Jos vertelt verder: “Wij gaan allerlei activiteiten opzetten om dit te bewerkstelligen. Deze activiteiten zullen georganiseerd worden vanuit de behoeften van de werkzoekenden zelf. Wij vinden het belangrijk dat er vooral ook met en niet alleen over werkzoekenden gesproken wordt. Om deze behoeften boven water te krijgen, vragen wij alle werkzoekenden onze enquête in te vullen die eind februari/begin maart 2014 beschikbaar zal zijn. Bijstandgerechtigden in de gemeente Wijchen ontvangen deze automatisch in hun brievenbus; alle overige werkzoekenden (WW-ers, Wajong-ers, ZZP’ers, NUG-gers (Niet Uitkerings Gerechtigden)) vragen wij de media en onze website in de gaten te houden. We brengen lotgenoten met elkaar in contact om erkenning en herkenning te vinden, om zelf activiteiten te bedenken die hun arbeidspositie verbeteren, om hun kennis te delen en te vergroten en om te netwerken. Als voorbeelden van activiteiten kun je denken aan workshops en trainingen, om- en bijscholing, bijeenkomsten met Wijchense werkgevers, subgroepen, één op één kennisoverdracht….Er is heel veel mogelijk. Het eerste doel is niet om de werkzoekende rechtstreeks aan werk te helpen, maar om ze hun eigenwaarde weer terug te geven. Hierdoor en door het vergroten van hun competenties krijgen ze weer meer vertrouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat dat zal leiden tot een verbetering van hun arbeidspositie en hun kansen op betaald werk. “

Door het oprichten van een stichting wil HetWerkt!Wijchen formeel laten zien dat kwaliteit en transparantie het kader is waarbinnen zij werken. Bestuurszaken zijn uiteraard vastgelegd in de statuten; daarnaast heeft zij ook een Huishoudelijk Reglement, Privacy Reglement en Klachten Reglement opgesteld

Op 6 februari jl. heeft de Raad van de gemeente Wijchen een motie goedgekeurd om een geldbedrag beschikbaar te stellen, zodat de stichting nu daadwerkelijk een aanvang kan maken met het organiseren van activiteiten. Uiteraard blijven spontane donaties en sponsoring ook van harte welkom!

Kijk voor meer informatie op de webite www.hetwerktwijchen.nl.

Op de foto boven de bestuursleden van de nieuw opgerichte stichting samen met notaris Mr. Bas de Hond van Notariskantoor van Hövell (links op de foto). Svp namen en functies toevoegen. : vlnr Jos Tittse Bestuurslid PR, Diane Zwartjes Voorzitter, Jolanda Toonen Penningmeester, Elly Hendriks Secretaris, Priscilla van Burk Bestuurslid evenementen.

article
2305
Projectgroep HetWerkt!Wijchen is 10 oktober 2013 gestart met als doel het verbeteren van de arbeidspositie
https://wijchen.nieuws.nl/nieuws/20140214/hetwerktwijchen-geformaliseerd-tot-stichting/
2014-02-14T10:03:20+00:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/02/m5log1qfgj20viyfqqdtxu5h4-oprichting-stichting.jpg
Nieuws