Wijchen wil onderzoek naar woningen en AZC voor vluchtelingen

Foto:

Het college van Wijchen wil onderzoeken of het mogelijk is 75 extra woningen in de gemeente Wijchen te realiseren voor de opvang van statushouders. Verder wil het college onderzoeken of een nieuw asiel-zoekerscentrum (azc) in Wijchen gerealiseerd kan worden. Dit azc mag aan maximaal 350 mensen onderdak bieden.

Huisvesting van statushouders in woningen zorgt er volgens het college voor dat er plaats vrijkomt voor de plaatsing van asielzoekers in de bestaande azc’s in Nederland. Het college schrijft dit in een brief aan de Wijchense gemeenteraad.

Het college stelt in de brief met nadruk dat het voor beide opties eerst in overleg te willen gaan met het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers). Dit landelijke orgaan voert de regie over alle ideeën, initiatieven en oplossingen die tientallen gemeenten in Nederland recentelijk naar voren brengen, aldus het college.

Het college stelt dat met éxtra woningen de bestaande taakstelling die eerder vanuit het rijk aan de gemeente Wijchen is opgelegd, ruimschoots wordt gehaald. De tijdelijke woningen worden verspreid over heel de gemeente (in principe over alle woonkernen). De huizen mogen volgens het college geen verstorende werking hebben op de bestaande woningmarkt en zijn op termijn ook voor andere doelgroepen beschikbaar Verder is het college van mening dat de extra woningen niet ten koste van het door de provincie toegewezen woningbouwcontingent mogen gaan. Het college zal hierover met de provincie in gesprek gaan.

Het college van Wijchen gaat onderzoeken of de komst van een asielzoekerscentrum mogelijk is. Het azc zou ingericht kunnen worden op de locatie van het voormalige azc (nabij de volkstuinen aan de rand van Wijchen richting Niftrik). Op genoemde locatie is alle noodzakelijke infrastructuur nog aanwezig. Het college realiseert zich terdege dat het met extra huisvesting zeker niet gedaan is. Ook goede begeleiding is essentieel. Het college gaat daarover in overleg met Vluchtelingenwerk en wil hiervoor €100.000 reserveren uit het bestaande Wmo-budget.

Het college meldt in de brief aan de gemeenteraad dat het de coördinatie van de diverse Wijchense particuliere initiatieven wil leggen bij het Rode Kruis. Het college wil – wanneer het Rode Kruis dit wenst – ruimte voor opslag van goederen ter beschikking stellen. Het college wil het mogelijk organiseren van herdenkingen, stille tochten en bijeenkomsten overlaten aan initiatiefnemers uit de samenleving en neemt hier geen actieve rol in.

Het college is positief verrast door de vele particuliere initiatieven die zijn ontstaan om de duizenden vluchtelingen de helpende hand te bieden. Het college realiseert zich echter ook dat de aanzienlijke bijdrage die het wil leveren, uiteenlopende gevoelens kan veroorzaken in de Wijchense samenleving. Het college gaat daar graag het gesprek over aan met inwoners.

De VVD in Wijchen staat open voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen, mits de veiligheid en leefbaarheid voor iedereen gegarandeerd is. De VVD stelt schriftelijke vragen aan het college over de nieuwe dynamiek die in de omgeving kan ontstaan. ‘’Het zijn mensen die in een onzekere en nieuwe situatie terecht zijn gekomen. Dat Wijchen de verantwoordelijkheid neemt om hen tijdelijk op de vangen is prima, maar de randvoorwaarden voor een veilige en leefbare situatie moeten er liggen. Dit geldt voor vluchteling en Wijchenaar.’’, aldus fractievoorzitter Nick Derks.

Verder dient het college zo snel mogelijk de omwonenden van de locatie en alle andere Wijchenaren, volledig en open te informeren. Ook moet het college zorgen voor professionele begeleiding van eventuele vrijwilligers die willen helpen bij de opvang, en voor logistieke ondersteuning indien er kleding, dekens en huisraad e.d. nodig zijn.

Reacties