Het ‘postzegelplan’ Thermen Berendonck (brief)

Foto: Ans Baars

Op 30 juni a.s. beslist de gemeenteraad over het bestemmingsplan Thermen Berendonck  betreffende de komst van een thermencomplex aan oostzijde Berendonck.

Het wordt ook wel ‘postzegelplan’ genoemd omdat het maar een klein deel van de veel grotere ‘ontwikkelingsvisie recreatiegebied Berendonck’ betreft, dat o.m. een hotel, groepsaccomodaties, horeca, speel- leer en vermaakcentrum en een beheerkantoor omvat. Het hotel is in 2010 afgewezen maar grote kans dat als ’t wellness centre er staat dit opnieuw wordt ingediend. Ook worden de aanvoerweg dwars door ’t bos  en de parkeerplaats die bij de thermen noodzakelijkerwijs worden aangelegd buiten ’t plan gehouden. Deze kunnen onder  ’t reeds vastgestelde ‘bestemmingsplan buitengebied Wijchen’ naar eigen goeddunken van de gemeenteambtenaren worden aangelegd. De ‘postzegel’ zelf, een gebouw van 12 tot 19 meter hoog, beslaat 8571 m2 oppervlak.

Flora- en faunawet
Voor de ± 2 ha bebouwing (incl. weg/parkeerplaats) moet zo’n 3,7 ha bos gekapt worden. Dit wordt voor 2 ha gecompeseerd, conform de flora- en faunawet voor de das die in dit gebied leeft (3 burchten), door ’t weghalen van paden, die echter al tot het territorium van de das behoorden. Hiermee is reeds begonnen, ondanks belofte dat geen paden werden verwijderd. Deels zijn nieuwe betonnen paden aangelegd, waarover nu brommers en quads racen. De andere hectare compensatie gebeurt door herstel van een stuk grasland dat door mudruns was beschadigd.

Daarnaast wordt de vereiste 120% kwaliteitsverbetering van het fourageergebied van de das gerealiseerd door weer fruitbomen te planten, die er ± 10 jaar geleden waren weggehaald.

Financiële dragers
Al die uitbreidingen met nieuwe ‘financiële dragers’ zouden nodig zijn om de Berendonck gratis toegankelijk te houden.

De 21 miljoen euro die Leisurelands (toen nog de RGV Holding B.V.) bij de verzelfstandiging in 2001  meekreeg van de gemeentes (waarvan Nijmegen de helft betaalde) voor 25 jaar onderhoud is al lang op.
Kennelijk zijn de bestaande inkomsten uit parkeergeld, mudruns, golfbanen met restaurant, Waterski-  en outdoorcentrum, en (tot vorig jaar) patatkraam onvoldoende om de onderhoudskosten te dekken. Voor grootschalige grondaankopen in Beuningen die eigenaar Leisurelands onlangs deed is er wel geld, alsook voor de aanleg van de toegangsweg (waarvoor de cultuurhistorische Teersdijk verbreed moet worden), straatverlichting, leidingen, riool enz naar ’t nieuwe gebouw toe straks. Ook komt er nog een eilandje in de plas voor ’t gebouw, alles op kosten van Leisurelands (’t gebouw zelf wordt, voor zo’n 12 miljoen euro,  gebouwd door de exploitant van de toekomstige Thermen,  Sauna Bussloo).

Voor al deze kosten zijn terugverdiend moet er heel wat jaartjes pacht ontvangen zijn.

Met de rust gedaan
De nieuwe sauna zal tot 23 uur ‘s-avonds open zijn, waarna nog zeker tot 24 uur veel verkeer over de nieuwe weg door ’t bos (die deels vlak langs de plas zal lopen om de das te ontzien), naar de uitgang moet. Dit terwijl ’t park (nu) maar tot zonsondergang open is!
Straks wordt het ‘never a dull moment’ op de Berendonck : bijna 24 uur per dag drukte.
Maar alles zou binnen de maximaal toegestane  geluids- en luchtkwaliteitsnormen vallen. Met de motors en brommers die erbij komen houden ze echter geen rekening

Jeugd
30% van de bezoekers Berendonck is onder de 20 jaar.  Waar die straks soldaatje moeten spelen, hun partijtjes, lasergames etc. moeten houden als de weg precies door dat stuk bos loopt straks? Bij ’t bruggetje ‘chillen’ en zwemmen is dan ook voorbij, want om dat stuk van de plas  komt een groot hek of wal voor de saunagasten.
Jammer, want (beweging  in de) natuur is essentieel  voor gezondheid van m.n. kinderen blijkens onderzoek 1).

Leegstand
Nijmegen staat ergens bovenaan de lijst van gemeenten met verlies op grondwaarden door teveel aankoop 2). Naast 68.700 m2 leegstaande kantoorruimte (per 1-1-2013) 3)  staan er veel schoolgebouwen leeg zoals  ’t te koop staande voormalig  Mondial College aan de Streekweg, nog geen 100  meter van de Berendonck, en het HAN-gebouw in Tolhuis. In Wijchen staat o.a. ’t MAWI pand al jaren leeg. Moet er dan nu wéér een gebouw bijgebouwd worden?
De saunabranche loopt nota bene terug blijkens alle onderzoeksrapporten hierover (behalve in het door Leisurelands ingediende rapport Spronsen). Wat maak je van zo’n gebouw als de sauna failliet is? Een AZC? Nu ja, aan ’t ‘bad’gedeelte van de ‘bed, bad en broodregeling’ is daarmee dan in elk geval voldaan.

Inspraak gem. Nijmegen e.a. aandeelhouders
Nijmegen was tegen de plannen, maar heeft weinig in te brengen. Door een grenscorrectie valt de Berendonck geheel binnen Wijchen, en die beslist dus over de bestemming. Bovendien wordt het aandeel van Nijmegen in de BV Leisurelands steeds kleiner doordat steeds meer gemeenten deelnemen (van de 27 bij de verzelfstandiging in 2001 tot 36 nu) 3+4). Leisurelands beheert inmiddels 20 recreatiegebieden.
Intussen geeft Leisurelands  hoog op van zijn ‘duurzaam ondernemerschap’. Met verwarming middels biomassa praten ze al die bomenkap, extra CO2 uitstoot door het verkeer, veel water-,  chloor- en energieverbruik van de sauna’s goed 4). Past dit in ’t duurzaamheidsbeleid van gemeente Wijchen?

Nog meer trucs
Er mag alleen op de wijzigingen t.o.v. het oude bestemmingsplan van 13 maart 2014, dat door de Raad van State op 3 gronden was verworpen bij uitspraak van 20-5-2015, een ‘zienswijze’ worden ingediend. Deze  wijzigingen (in de vaststelling naar behoefte aan een (zoveelste) sauna is nu ook rekening gehouden met sauna’s met badtextiel (ic Sanadome te Nijmegen), en er is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld) zijn zo minimaal t.o.v. het eerste plan dat er geen nieuwe inspraakronde voor het thermenplan, dat als hamerstuk staat geagendeerd, wordt gehouden.
Maar laat u hier niet door terugschrikken. Roep de Raad op tégen dit postzegelplan te stemmen! Zie voor info en actiekaartjes: natuurenmilieuwijchen.nl. En kom 25 juni naar de protestpicknick en 30 juni naar Kasteeltuin Wijchen, zie:  vriendenvandeberendonck.nl en www.facebook.com/StopBoskap/ .

Reacties

Cookieinstellingen