Gemeente Wijchen stopt met zorg- en welzijnscoöperatie Rondom Wijchen

Foto:

De gemeente Wijchen gaat de uitvoering van de taken in het sociale domein zoals jeugdhulp en Wmo anders inrichten. Per 1 januari 2020 stopt Rondom Wijchen, een samenwerkingsvorm van zorg en welzijnsaanbieders in de gemeente Wijchen.

Zowel het college van burgemeester en wethouders als het bestuur van Rondom Wijchen zijn tot de conclusie gekomen dat de samenwerking beëindigd moet worden. De complexiteit van de organisatie en de ontwikkelingen vanuit Den Haag zijn de belangrijkste redenen voor deze koerswijziging.

De in 2017 gezamenlijk gekozen organisatievorm blijkt te complex waardoor de beoogde innovatie onvoldoende van de grond is gekomen. Het terugdringen van de oplopende kosten voor zorg en bedrijfsvoering is daardoor niet gelukt. Daarnaast heeft de regering recent aangegeven van plan te zijn het jeugdhulpstelsel te willen hervormen. Hierdoor ontstaat een geheel andere en nieuwe situatie.

Om te zorgen voor continuïteit van de zorg en welzijn neemt de gemeente Wijchen in goed overleg met Rondom Wijchen de leverancierscontracten over. De toegang tot zorg voor inwoners blijft georganiseerd via het sociale wijkteam. Voor de ontvangers van zorg veranderd er dus niets. Overigens heeft een recent uitgevoerd onderzoek aangetoond dat de kwaliteit van zorg in Wijchen positief wordt gewaardeerd.

Wethouder Titus Burgers: “We kunnen niet ontkennen dat we – net als de meeste gemeenten in Nederland – een tekort hebben voor de uitvoering van de taken in met name de jeugdzorg en de ondersteuning thuis. Een andere aanpak is nodig. Anders dan eerder willen we niet meer alleen opdrachtgever en subsidieverstrekker zijn, maar veel meer als regisseur optreden. De uitvoering laten we met vertrouwen over aan de ervaren spelers op het gebied van zorg en welzijn. Mensen en organisaties die weten wat hier speelt, omdat ze nu ook al actief zijn in Wijchen.”

Rondom Wijchen is de zorgcoöperatie van lokale en regionale aanbieders van welzijn en zorg in de gemeente Wijchen. Rondom Wijchen kent geen winstdoelstelling. De leden van de coöperatie investeren samen in de doorontwikkeling en delen met elkaar eigenaarschap en kennis. Rondom Wijchen is ook verantwoordelijk voor de aansturing van het Sociaal Wijkteam.

Vanaf januari 2018 krijgt Rondom Wijchen jaarlijks subsidie voor uitvoering van de gemeentelijke taken voor jeugdzorg en Wmo nieuw (Wet maatschappelijke ondersteuning). In 2018 was de subsidie 10,3 miljoen euro, na dit eerste jaar bleek een tekort van afgerond 3 miljoen euro op de zorgbudgetten. In 2019 ontvangt Rondom Wijchen bij de start 11,2 miljoen subsidie en na ophoging afgerond 14 miljoen euro voor zorgkosten.

Reacties