Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 41 – 9 oktober 2019

Foto:

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Bladkorven voor een schone straat, Nationale Recycleweek van 14 t/m 20 oktober!, Afsluiting spoorwegovergang Randweg Noord, Inloopavond windmolens in Beuningen en aangevraagde/verleende vergunningen

Bladkorven voor een schone straat
Vanaf 14 oktober starten wij met het plaatsen van bladkorven. De bladkorven zetten wij voor het grootste deel op dezelfde plekken als vorig jaar. De volgorde van plaatsing hangt af van de periode waarin de bomen hun blad verliezen. Op www.wijchen.nl vindt u een lijst waarin staat waar en wanneer wij een bladkorf in uw straat zetten.
Wanneer legen wij de bladkorven?
In Wijchen legen we de bladkorven op werkdagen. Is de bladkorf in uw straat al eerder vol? Meld dit dan bij de wijkbeheerder of digitaal via de MijnGemeente App of www.wijchen.nl/meldingdoen. Bladkorven in de kerkdorpen legen we alleen wanneer bewoners doorgeven dat ze vol zijn.
Aanvragen nieuwe bladkorven
Wij plaatsen alle bladkorven die we hebben. U kunt helaas geen nieuwe bladkorven aanvragen. We nemen deze vragen wel mee naar volgend jaar.
Hoe gebruikt u de bladkorf?
Let op:

 • In de korven hoort alléén bladafval. Dus geen takken en snoeiafval.
 • In de korven mag u alleen het bladafval doen van gemeentebomen, dus niet uw eigen snoei- of tuinafval.
 • Los afval, vuilniszakken en plastic zakken met afval mogen niet in de korven.
 • Bij misbruik of vernieling halen wij de korf weg.

Nationale Recycleweek van 14 t/m 20 oktober!
De gemeente Wijchen doet in de Nationale Recycleweek samen met de DAR een Wecycle-inleveractie voor afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) op de milieustraat. Veel van deze producten komen vaak terecht in de afvalbak en dat is zonde. Als u vanaf maandag 14 oktober elektrische apparaten naar de milieustraat brengt, krijgt u een gratis Wecycle kaartspel cadeau (op=op). Zo scheiden we het afval en kunnen we van afval weer nieuwe dingen maken.
Liever een tweede leven voor uw apparaat?
Denk dan aan de kringloopwinkel. Op www.watismijnapparaatwaard.nl staan nog meer mogelijkheden om je apparaat een tweede leven te geven of toch in te leveren voor recycling.
Doe ook mee en kijk op www.wijchen.nl voor meer informatie.

Afsluiting spoorwegovergang Randweg Noord
Aankomend weekend wordt er door Prorail weer gewerkt aan het spoor. Daarom wordt de spoorwegovergang tussen de Randweg Noord en Westerdreef afgesloten van vrijdagavond 11 oktober om 23.00 uur tot maandagochtend 14 oktober 09.00 uur. Het verkeer kan omrijden via de Klapstraat of via de Drutenseweg. De omleiding staat met borden aangegeven.

Inloopavond windmolens in Beuningen
Ook Wijchenaren zijn op dinsdag 15 oktober van harte welkom bij de inloopavond van de gemeente Beuningen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit gaat over de mogelijke locatie van zo´n vijf windmolens in de gemeente Beuningen ten zuidwesten en ten zuidoosten van verkeersknooppunt Ewijk. De NRD ligt vanaf 8 oktober ter inzage. De inloopavond is in DROOM! in Beuningen, Schoenaker 10. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Op www.beuningen.nl/energiekbeuningen vindt u meer informatie.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wilt blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Ontwerpwijzigingsplan Hoogeerdstraat 22, Niftrik
Het college is van plan om met toepassing van artikel 3.6. lid 1 sub a Wro het bestemmingsplan Buitengebied te wijzigen. Het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming van bedrijf naar wonen. Het plangebied is gelegen aan de Hoogeerdstraat 22 te Niftrik.
Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via [email protected]. Het ontwerpwijzigingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBHoogeerd22-OW01.
Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en vangt aan op 10 oktober 2019. Gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wijchen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

Ontwerp omgevingsvergunning Valendrieseweg 93, Wijchen
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning voorziet in de bouw van een nieuwe woning op het perceel tussen Valendrieseweg 91 en 95 te Wijchen.
Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBValendriesweg93-PBOW. Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via [email protected].
Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en vangt aan op 10 oktober 2019. Gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wijchen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

Vastgesteld bestemmingsplan De Steenoven, Wijchen
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 september 2019 het bestemmingsplan De Steenoven, Wijchen heeft vastgesteld. Het plan voorziet in de sloop van de agrarische bebouwing en de bouw van twee levensloopbestendige (senioren)woningen. Het plangebied is gelegen aan de Oosterweg 118/118a, grenzende aan De Steenoven.
Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via [email protected]. Het bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BPSteenoven-VG01.
Beroep
De termijn voor het instellen van een beroep tegen het vaststellingsbesluit bedraagt zes weken en vangt aan op 10 oktober 2019. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Dit beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die zich tijdig met zienswijzen tot de raad hebben gewend en door belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.
Voorlopige voorziening
Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat, indien u wilt voorkomen dat het bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt, u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Indien binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Ontvangen sloopmeldingen

 • Hoogeerdstraat 22, Niftrik (slopen van agrarische bijgebouwen met asbesthoudend materiaal).
 • Van Balverenlaan 3, Leur (gedeeltelijk slopen van bijeenkomstfunctie).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Bergharen kadastraal sectie E nr.337 (nabij Stompendijk 9), (bouw wiepenscherm).

Verleende omgevingsvergunning

 • Elzendweg 14 en 14a, Bergharen (bouwen van 2 woningen onder 1 kap met bergingen en garages en aanleggen van een inrit).
 • Reigerstraat 45, Wijchen (bouw van afdak voor de voordeur).
 • Violenstraat 30, Wijchen (verbouw woning).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Bijsterhuizen 4017 (001 t/m 083), Wijchen (bouw complex van kleinschalige bedrijfsruimten in de vorm van garageboxen, bouw erfafscheiding, aanleggen van inritten en aanbrengen reclame aan de gevel).
 • Bijsterhuizen 5028, Wijchen (bouw bedrijfspand).
 • Bijsterhuizen 52e str., Wijchen (bouw bedrijfspand en aanleggen van 2 inritten).
 • Wegelaar 9, Balgoij (bouw landbouwloods, verlengen van stal en spantvak).

Stoppertje
Heeft u een melding over de openbare ruimte?
Is een lamp defect, gat in de weg of is de stoep kapot? Meld dit dan via de MijnGemeente app!
En daarbij het logo van de app en de QR code. Voor Wijchen en Druten zijn er aparte QR codes. Deze afbeeldingen zijn bekend bij communicatie.

 

Reacties