Gemeente Wijchen biedt maatwerk voor bewoners Wighenerhorst

Foto: Google maps

De gemeente Wijchen biedt maatwerk aan voor individuele situaties op recreatiepark Wighenerhorst. 20 bewoners die vallen onder overgangsrecht van het bestemmingsplan wonen inmiddels elders. In 4 situaties waarbij sprake is van inwoning wordt niet gehandhaafd. De gemeente ondersteunt de ontwikkeling tot een vitaal recreatiepark.

Achtergrond
Op 21 maart 2019 heeft de gemeente samen met de provincie Gelderland en de politie een integrale controle uitgevoerd op recreatiepark Wighenerhorst. Deze controle maakt deel uit van het project Ariadne van de provincie Gelderland. Het doel van de controle was het ver-krijgen van inzicht in het gebruik van 109 recreatiewoningen. En vervolgens te handhaven op met name situaties die strijdig zijn met bestemmingsplan.
Uit de controle bleek:
– 51% van het gebruik van de recreatiewoningen was in strijd met het bestemmingsplan;
– 32% van de bewoning viel onder het overgangsrecht;
– 7% van de recreatiewoningen werd recreatief gebruikt;
– 10% van de recreatiewoningen moet nader worden onderzocht.

Aan alle eigenaren van recreatiewoningen waar gebruik is geconstateerd dat strijdig is met het bestemmingsplan, heeft de gemeente aangekondigd te gaan handhaven. Tussen september 2019 en maart 2020 ontvangen eigenaren een brief. Handhaving is een doorlopend traject. De gemeente beoordeelt continu of sprake is van gebruik in strijd met het bestemmingsplan. 

Na de aankondiging om te gaan handhaven hebben eigenaren en bewoners van recreatiepark Wighenerhorst hun standpunt(en) ingediend bij de gemeente. Na het beoordelen van deze zienswijzen is de gemeente tot de conclusie gekomen dat er 4 bijzondere situaties zijn, waarbij het recht op het gezinsleven ter discussie kan komen te staan. Dit zijn vooral situaties waarbij één gezinslid onder het object- en persoonsgebonden overgangsrecht valt en het andere gezinslid niet. Met andere woorden: één persoon mag in de recreatiewoning blijven wonen, de andere bewoners niet. In drie van deze situaties zijn ook kinderen aanwezig. Naast deze 4 bijzondere situaties spreekt de gemeente in één geval over een schrijnende situatie.

De gemeente biedt bewoners en eigenaren aan mee te denken over een oplossing. Zij komen graag in gesprek over individueel te leveren maatwerk. Onder maatwerk verstaan het helpen van bewoners en eigenaren om in contact te komen met de juiste instanties. Ook het eventueel verlengen van de begunstigingstermijn valt hieronder, wanneer bewoners meewerken en inzet tonen om de overtreding te beëindigen.

Het college heeft extern advies ingewonnen om te bepalen hoe zij zorgvuldig besluiten, rekening houdend met uitspraken van rechters waaruit blijkt hoe ze denken over de toepassing van bepaalde wetten. Hierbij heeft het college gezocht naar de menselijke maat bij handhavend optreden.

Het college heeft besloten:

a) Niet handhavend op te treden tegen kinderen die inwonen bij hun ouders, die vallen onder het overgangsrecht van het destijds geldende bestemmingsplan.

b) Niet handhavend op te treden tegen inwoning die al bekend was bij het college voor verlening van de persoons- en objectgeboden gedoogbeschikking.

c) Niet handhavend op te treden tegen inwoning die is begonnen na verlening van de object- en persoonsgebonden gedoogbeschikking aan de hoofdbewoner en vóór inwerkingtreding van het nu geldende bestemmingsplan (dd. 23 februari 2015).

d) Handhavend op te treden tegen inwoning die is gestart na inwerkingtreding van het geldende bestemmingsplan tegen degene die de recreatiewoning strijdig laat gebruiken.

e) Handhavend op te treden tegen inwoning die is gestart na inwerkingtreding van het geldende bestemmingsplan tegen degene die recreatiewoning strijdig gebruikt.

De 4 gezinnen waarbij sprake is van een bijzondere situatie hebben onlangs in een persoonlijk gesprek de motivatie gekregen over het toe te passen maatwerk.

De eigenaren van recreatiewoningen en andere betrokkenen zijn aan zet om tot een voor recreatie geschikt vitaal vakantiepark Wighenerhorst te komen. De gemeente wilt de eigenaren en beheerders ondersteunen om dat te realiseren. Het doel van de ondersteuning is dat het recreatiepark gebruikt wordt waarvoor het is bedoeld, namelijk recreëren. Wij zien een rol voor recreatiepark Wighenerhorst om bij te dragen aan toerisme in onze regio