Wijchen werkt aan ecologisch groenbeheerplan

Foto: AlkeMade/Pixabay

Wijchen krijgt een ecologisch groenbeheerplan voor de jaren 2021-2025. Het beheer van groen in de gemeente Wijchen is afgestemd op het geldende groenbeleidsplan. Omdat vorig jaar het beleidsplan ‘Natuur en biodiversiteit’ is vastgesteld moeten de doelstellingen van het natuurbeleidsplan daarin opgenomen worden.

Bij ecologisch beheer wordt ernaar gestreefd de biodiversiteit te vergroten en de flora en fauna de kans te geven zich door middel van natuurlijke processen te ontwikkelen. Bij traditioneel groenbeheer wordt spontane ontwikkeling tegengegaan.

Biodiversiteit

Bij ecologisch groenbeheer staat de inheemse flora en fauna centraal. Zo worden bijvoorbeeld bij ecologisch bermbeheer de bermen en groenstroken gefaseerd gemaaid en moet het maaisel worden afgevoerd. Klepelen, waarbij bloemen en planten fijn worden gehakseld, is niet toegestaan. Meestal blijven de verhakselde plantenresten liggen om te composteren. Dit leidt tot een toename van de voedselrijkdom van de bodem, waardoor er uiteindelijk alleen nog plek is voor grassen en ruigteplanten en dat is slecht voor de biodiversiteit. Ook mag bij ecologisch beheer geen gebruik worden gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen.

Inwonersparticipatie

In het te ontwikkelen groenbeheerplan is ook aandacht voor samenwerking met inwoners en diverse organisaties. De gemeente kan de omvorming naar ecologisch groenbeheer niet alleen voor haar rekening nemen omdat er diverse organisaties bij het beheer zijn betrokken.

Daarnaast verschillen de verwachtingen van inwoners over het groenbeheer in hun wijk. Samen met de leefbaarheidsgroepen en inwoners bespreekt de gemeente daarom op welke wijze het ecologisch groenbeheer in de wijken of dorpen doorgevoerd kan worden.

Concept

Verwacht wordt dat voor 1 mei een concept ecologisch groenbeheerplan aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd kan worden met daarbij een inzicht in de financiële mogelijkheden om de doelen te bereiken.

Reacties