Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 49 – 4 december 2019

Foto:

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a.

9 en 12 december workshop toeslagen
De gemeente Wijchen organiseert in samenwerking met de bibliotheek en Meervoormekaar een workshop over toeslagen. In de workshop worden de verschillende toeslagen besproken en er wordt uitgelegd wanneer u voor een toeslag in aanmerking komt.
Daarnaast laten we zien hoe u een proefberekening kunt maken en hoe u toeslagen kunt aanvragen. Na afloop van de uitleg over toeslagen is er de mogelijkheid om met een vrijwilliger naar uw persoonlijke situatie te kijken.
Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan moet u uw inkomstengegevens, (loonstroken of uitkeringsspecificatie van uzelf en alle inwoners op uw adres), de huurspecificatie, de voorschotbeschikking van de toeslagen en uw DigiD meenemen.
Praktische gegevens
De workshop wordt gegeven in de bibliotheek van Wijchen in het Mozaïek aan de Campuslaan 8 op:

 • Maandagavond 9 december van 19:30 tot 21:30 uur.
 • Donderdag 12 december van 09:30 tot 11:30 uur.

Aanmelden voor de workshop
U kunt zich aanmelden op www.bibliotheek-wijchen.nl/toeslagen.

Verkoop grond
De gemeente Wijchen verkoopt grond. Dit doen wij via een openbare inschrijving. Dit betekent dat iedereen zich kan inschrijven. Het gaat om de volgende stukken grond:

 1. Een perceel grond, kadastraal bekend Gemeente Wijchen, sectie H nr. 5131 (ged) groot ca 5501m2, gelegen nabij Urnenveldweg te Wijchen;
 2. Een perceel grond, kadastraal bekend, Gemeente Wijchen, sectie L, nrs 124 (ged) 125 ( ged) en groot 1407m2, gelegen op de hoek Achterloseweg / Hazenpad te Wijchen.

Informatie & inschrijven
De inschrijfvoorwaarden, informatie over de percelen en het inschrijfbiljet kunt u krijgen bij notaris Bruggink en Van Beek, Oosterweg 6 in Wijchen. U kunt ze ook downloaden via: www.wijchen.nl/openbareinschrijving

Let op: eerder is bekend gemaakt u zich tot 11 december 2019 kon inschrijven, dit is tot dinsdag 10 december 2019, 12.00 uur.
Wij maken uiterlijk dinsdag 17 december 2019, om 17.00 uur bekend wie de grond mag kopen.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl. 
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wilt blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Mededeling voorgenomen kap

•        Heikampseweg ter hoogte van nr. 5 en 7; 2 berken

 • Heumenseweg ter hoogte van nr. 246; 1 beuk.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Brink 32, Wijchen (uitbreiden van woning)
 • de Gamert 2118, Wijchen (verbreden van doorgang tussen woonkamer en keuken (inpandig)
 • de Ververt 1270, Wijchen (plaatsen van kachel met kachelpijp aan buitenzijde van de woning)
 • Kasteellaan 9, Wijchen (plaatsen van 2 kunstwerken in de kasteelgracht)
 • Lagestraat 43, Niftrik (het kappen van een boom)
 • Spoorstraat 9, Wijchen (wijzigen van de pui aan de voorgevel van het gebouw)
 • Valendrieseweg, Wijchen (plaatsen van 2 tijdelijke bouwborden).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Aalsburg 2312, Wijchen (verwijderen van een open haard en een stalen balk aanbrengen)
 • Europaplein 85, Wijchen (verbouwen van een supermarkt en het plaatsen van gevelreclame)
 • Kerkstraat 5, Batenburg (het verbouwen van een monumentale woning, Rijksmonument nr. 8710)
 • Oud Woeziksestraat 7, Wijchen (uitbreiden van woning)
 • Spoorstraat 15, Touwslagersbaan 16, Vlaskam 18 t/m 58, Wijchen (het realiseren van 20 appartementen boven het winkelpand Hema)
 • Veenhof 1931, Wijchen (bouwen van een berging en een carport aan een woning).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Bijsterhuizen 5005, Wijchen (bouw bedrijfspand, aanleg inrit).
 • Bijsterhuizen 5111, Wijchen (bouw bedrijfspand, aanleg inrit).
 • Touwslagersbaan 49, Wijchen (plaatsen schutting op plat dak).

Verkeersbesluit tijdelijke maatregelen bij evenementen:

 • Kerst sprookjesfestijn
 • Santarun.

Aanwijzen persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats:

 • t.h.v. Kwartelstraat 25, Wijchen.

Aanwijzen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen:

 • t.h.v. Heilige Stoel 4839, Wijchen.
 • t.h.v. Heilige Stoel 5316, Wijchen.
 • t.h.v. Homberg 2811, Wijchen.

Milieu

 • Pieter Zeemanstraat 57, Wijchen (veranderen activiteiten XL Wood B.V.)
 • Stompendijk 4, Bergharen (plaatsen bovengrondse propaantank).

Milieu
Maatwerkvoorschrift

 • Herenstraat 17, Wijchen (aanvraag maatwerkvoorschriften geluid).

Besluiten/ verordeningen

 • Wijzigingsverordening Apv, carbiedschieten
 • Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Wijchen, team IBO
 • Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Wijchen, m.u.v. team IBO

Omgevingsvergunning Valendrieseweg 93, Wijchen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning voorziet in de bouw van een nieuwe woning op het perceel tussen Valendrieseweg 91 en 95 te Wijchen.
Ter inzage
De omgevingsvergunning kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBValendriesweg93-PBDF. Schriftelijke stukken zijn vanaf 5 december 2019 op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via [email protected]
Beroep
De termijn voor het instellen van een beroep tegen de omgevingsvergunning bedraagt zes weken en vangt aan op 6 december 2019. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die zich tijdig met zienswijzen tegen het ontwerpbesluit tot het college hebben gewend en door belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn
Voorlopige voorziening
Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat indien u wilt voorkomen dat het besluit na afloop van de beroepstermijn in werking treedt, u de voorzieningenrechter van de Rechtbank kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
De mogelijkheid bestaat om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen via het digitale loket op www.loket.rechtspraak.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Aanwijzen collectieve festiviteiten 2020
Voorgesteld besluit

Het college van B&W besluit:

 • De genoemde dagen in 2020 aan te wijzen als collectieve festiviteiten.

Aanleiding

Collectieve festiviteiten zijn festiviteiten die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen zijn verbonden. Onder een inrichting wordt verstaan een inrichting van het type A of B als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Besluit). Op de aangewezen dagen gelden de geluidsnormen in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:5 van de Algemene plaatselijke verordening (hierna: Apv) niet. Op de dagen die worden aangewezen als collectieve festiviteiten moet het ten gehore brengen van extra muziek – hoger dan de geluidsnorm als bedoel in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:5 van de Apv – uiterlijk om 01:00 uur worden beëindigd.
Overwegende dat: Op grond van artikel 4:2, eerste lid van de Apv dagen kunnen worden aangewezen ten behoeve van de viering van collectieve festiviteiten.
Gewenst resultaat
De hierna genoemde dagen in 2020 aan te wijzen als collectieve festiviteiten.

Gehele gemeente
Carnaval 4 dagen 22 t/m 25 februari
Koningsdag 1 dag 27 april
Vierdaagse 1 dag 22 juli

Balgoij
Kermis 4 dagen 11 t/m 14 september

Batenburg
Batenburgse dag 1 dag 26 juli
Kermis 5 dagen 9 t/m 13 oktober

Bergharen
Kermis 4 dagen 30 mei t/m 2 juni

Hernen
Hernense stratenmarkt 14 juni
Kermis 4 dagen, 12 t/m 15 juni of 11 t/m 14 juli

Niftrik
Gildefeesten en kermis 4 dagen 26 t/m 29 september

Wijchen
Kermis 5 dagen 18 t/m 22 september.

Reacties