Gemeentepagina gemeente Wijchen: week 2 – 7 januari 2015

Goede voornemen 2015: Beter afval scheiden!
2015 Is aangebroken. Heeft u nog goede voornemens? Misschien kunt u het (nog beter) scheiden van afval aan uw rijtje toevoegen. Waarom? Kijk! afval is grondstof. Als u afval goed scheidt, kan het hergebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. Dit is beter voor het milieu. Bovendien bespaart het geld als u afval goed scheidt. U houdt namelijk minder restafval over. Wilt u weten wat er met afval gebeurt nadat het gescheiden is? Kijk dan op onze website.

Wees zorgvuldig
Wees zorgvuldig bij afvalscheiding. Stop bijvoorbeeld geen gloeilampen en ovenschalen in de glasbak en verwijder folie van folders voordat je ze bij het oud papier aanbied. Alleen dan kan je afval goed gescheiden verwerkt worden. Heeft u nog tips voor afvalscheiding? Laat het dan weten via [email protected], onder vermelding van tip afvalscheiding.

Recyclewijzer
Gun je afval een tweede leven? Maar weet je niet altijd in welke container of zak je het moet weggooien? De Recyclewijzer geeft hierover duidelijkheid. Zoek op een product of materiaalsoort en je weet meteen in welke container of bak je het afval moet aanbieden. Kijk op www.recyclemanager.nl of download de app.

Kijk! afval = grondstof
Samen met inwoners streven Dar en gemeenten in de regio naar minder restafval en meer hergebruik van grondstoffen. Meer informatie over de campagne Kijk! afval = grondstof, afvalscheiding, inzameldagen en aanbiedregels vindt u op www.dar.nl, www.dar.nl/afvalwijzer of de Dar app. Voor vragen over neemt u  contact op met Dar. Maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur via [email protected] of via 024 371 60 00.

Advies- en meldpunt Veilig Thuis
Vanaf 1 januari is er één advies- en meldpunt voor alle vormen van geweld en mishandeling in huiselijke kring: Veilig Thuis. De gemeente Wijchen kan 24-uurs spoedhulp bieden aan volwassenen en kinderen die thuis te maken krijgen met mishandeling binnen het gezin. Samen met andere gemeenten in de regio Nijmegen is het Veilig Thuis Gelderland-Zuid opgericht. Mensen die hulp zoeken voor zichzelf of anderen (bij constatering of verdenking van huiselijk geweld) kunnen het gratis telefoonnummer 0800-2000 bellen.

Vaak gaat het om problemen die al lang bestaan en die niet zonder hulp van anderen zijn op te lossen. Maar het kan ook gaan om vermoedens: u denkt dat volwassenen of kinderen niet veilig zijn maar u weet het niet zeker. Veilig Thuis werkt samen met de mensen om wie het gaat en oefent druk uit als het nodig is. Het is belangrijk dat er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten!

Op www.vooreenveiligthuis.nl vindt u meer informatie over huiselijk geweld en kunt u een melding doen wanneer u zich zorgen maakt. Schroom dus niet een melding te doen. Slachtoffers zullen u dankbaar zijn.

Informatiebijeenkomst Oosterpark
Woensdag 21 januari organiseert de gemeente Wijchen een informatiebijeenkomst over het Oosterpark. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is in het souterrain van ’t Mozaïek (ruimte S.02).

In het coalitieakkoord van het college is vastgelegd dat de gemeente groene buffers, zoals het Oosterpark, in stand wil houden. Het is belangrijk dat het Oosterpark in de toekomst goed gebruikt wordt. Om dat te bereiken, willen we het park meer leefbaar en ‘beleefbaar’ maken en het recreatieve gebruik versterken. Voor die ontwikkeling is een goed en gedragen plan voor de toekomstige inrichting van het Oosterpark nodig. Om zo’n plan op te stellen, willen wij graag de inbreng en kennis van onze inwoners gebruiken. Zij hebben misschien wensen of ideeën voor de invulling die wij in het plan kunnen opnemen.

Tijdens de informatiebijeenkomst kunnen belangstellenden niet alleen hun wensen en ideeën met ons delen. Wij willen hen ook vragen deel te nemen aan de werkgroep die samen met ons het plan opstelt en misschien zelfs gaat uitvoeren. De werkgroep krijgt van ons, binnen de mogelijkheden die er zijn, alle ruimte om tot een breed gedragen voorstel te komen. Dat wordt weer gepresenteerd aan alle belangstellenden waarna het plan door burgemeester en wethouders wordt vastgesteld.

Wilt u bij de informatiebijeenkomst aanwezig zijn? Dan  vragen wij u vriendelijk een e-mailbericht te sturen aan [email protected].

Doet u mee met de Nationale Tuinvogeltelling?
Op zaterdag 17 en zondag 18 januari organiseert de Vogelbescherming weer de jaarlijkse landelijke tuinvogeltelling. In het hele land worden vogelliefhebbers opgeroepen een half uur lang vogels in tuin of balkon te tellen. Hieruit wordt de ‘Nationale Tuinvogel Top10’ opgesteld. De gegevens worden ook gebruikt voor onderzoeken naar vogels. De gemeente Wijchen richt  zich de komende jaren op meer natuur in Wijchen. Om een beter inzicht te krijgen in het aantal vogels en vogelsoorten roept de gemeente haar inwoners op mee te tellen. Doet u ook mee? U kunt zich opgeven op www.tuinvogeltelling.nl. U krijgt dan allerlei tips over het herkennen van vogels en een overzicht waarop u de aantallen en soorten kunt aangeven.

Vergaderingen en bijeenkomsten
De commissies en de gemeenteraad van Wijchen vergaderen in het kasteel van Wijchen. Dit is de voorlopige planning voor de komende periode. Alle vergaderingen en bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

15 januari                           Informatiebijeenkomst

22 januari                           Commissievergadering -1-

29 januari                           Commissievergadering -2-

U kunt de volledige agenda vinden op de website van de gemeente (Uw gemeente \ de gemeenteraad \ vergaderingen \ Agenda’s en stukken vergaderingen). Heeft u geen internet dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. De stukken kunt u ook inzien aan de balie in het gemeentekantoor.

Mededeling voorgenomen kap
De gemeente Wijchen is voornemens de volgende bomen te kappen:

Wijchen

 • Havenweg voor nr. 26, 1 acacia, 30-12-2014.
 • Pieter Zeemanstraat voor nr. 41, 1 acacia, 30-12-2014.
 • Pieter Zeemanstraat voor nr. 10, 1 acacia, 30-12-2014.

Deze houtopstand is kapvergunningvrij. Wilt u reageren op de voorgenomen kap, dan kunt u uw reactie binnen vier weken na datum van deze publicatie mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij burgemeester en wethouders, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen.

Ontvangen sloopmeldingen
De onderstaande sloopmeldingen zijn door het college van burgemeester en wethouders van Wijchen op genoemde data ontvangen:

Balgoij

 • Boomsestraat 36, 6613 AH, het slopen in verband met verbouwingswerkzaamheden, 23-12-2014.

Wijchen

 • Hoogvonderweg 23, 6604 KH, het verwijderen asbesthoudende golfplaten en restanten naast de schuur, 19-12-2014.

Er kan geen bezwaar noch beroep worden ingesteld tegen de ontvangen sloopmelding.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
De onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn door het college van burgemeester en wethouders van Wijchen op genoemde data ontvangen:

Balgoij

 • Boomsestraat 36, 6613 AH, het uitbreiden van de woning en afwijken van het bestemmingsplan in verband met de inhoud en de waterbestemming, 23-12-2014.
 • Houtsestraat 30, 6613 AC, het uitbreiden van een bedrijfspand, 18-12-2014.

Batenburg

 • Rijswaard ongenummerd, 6634 KE, het uitvoeren van werkzaamheden in verband met het verwijderen van begroeiing in de uiterwaarden, 19-12-2014.

Wijchen

 • de Passerot 16, 6604 AB, het bouwen van een dakkapel, 19-12-2014.
 • Heumenseweg 324, 6603 KT, het bouwen van een woonhuis, 19-12-2014.
 • Oosterweg 120, 6602 HH, het renoveren van de voorgevel en het dak, 23-12-2014.

De beslistermijn vangt aan op de dag van ontvangst van de betreffende aanvraag. Procedure 1 is van toepassing. Zie voor meer informatie hierover het procedurekader elders op deze pagina’s.

Verleende omgevingsvergunningen
Voor de onderstaande projecten is een omgevingsvergunning verleend. Het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning is voorbereid op basis van de reguliere voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en zijn door het college van burgemeester van wethouders van Wijchen en op genoemde data verzonden:

Wijchen

 • Graafseweg 562, 6603 CL, afwijken van het bestemmingsplan in verband met het gebruik, 24-12-2014.

De tekeningen behorende bij de omgevingsvergunning behoeven niet noodzakelijkerwijs dezelfde te zijn als die bij de betreffende gepubliceerde aanvraag om omgevingsvergunning.

Procedure 1, 3 en 5A zijn van toepassing. Zie voor meer informatie hierover het procedurekader elders op deze pagina’s.

Reacties