Bebouwing noordelijke oever Wijchens Meer zorgt voor onrust

Voor het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer (TKWM) is gekozen voor een vergaande vorm van burgerparticipatie. De fractie van CDA Wijchen heeft vragen of dit participatietraject wel naar behoren is verlopen en hoe het Wijchens Meer hierin is opgenomen. De bebouwing cq recreatie van de noordelijke oever geeft enige onrust bij de inwoners van Wijchen.

De CDA-fractie heeft in november een voorstel (amendement) in de gemeenteraad ingediend om de ontwikkelingen aan de noordoever van het Wijchens Meer via een afzonderlijk, extra zorgvuldig, participatietraject aan de inwoners voor te leggen. Om zo te voorkomen dat de noordelijke meeroever volledig over gelaten wordt aan marktpartijen. Echter geen van de andere politieke partijen steunden dit voorstel.

Na de terinzagelegging op 2 mei 2019 van het (ontwerp) bestemmingsplan voor het gebied Tussen Kasteel en Wijchens Meer is onder veel inwoners onrust ontstaan over de plannen. De onrust gaat met name over de noordelijke meeroever en de bebouwing c.q. recreatie die hierop kan gaan plaatsvinden. Het gaat daarbij over het stuk tussen de Meerdreef en het Wijchens Meer, gelegen tussen de rotonde aan de Hogeweg en de rotonde bij het politiebureau.

“Uit het bestemmingsplan blijkt dat op dit stuk van het Wijchens Meer maximaal drie gebouwen mogen komen. Waarbij de oppervlakte afhankelijk is van het aantal gebouwen.
Indien er één gebouw aan het Wijchens Meer geplaatst wordt, kan in dat geval de oppervlakte maximaal 400 m² worden. Bij drie gebouwen aan het Wijchens Meer tussen de Hogeweg en het politiebureau is dat maximaal 150 m² per gebouw. De onderlinge afstand moet dan tenminste 100 meter bedragen. Daarnaast mogen de gebouwen één bouwlaag hoog zijn, bezien vanaf het maaiveld van de Meerdreef. Hierdoor is dit feitelijk enkele meters hoogte. Veel inwoners begrijpen deze plannen niet. Het CDA Wijchen vindt deze plannen op en aan het Wijchens Meer zeer ingrijpend,” licht Björn Derksen namens CDA Wijchen toe.

Dit roept de volgende vragen op bij de fractie van het CDA Wijchen::
1.         Van inwoners en leden van de klankbordgroep die betrokken zijn geweest bij het burgerparticipatietraject hebben wij begrepen dat zij over de planvorming rond het Wijchens Meer (deellocatie 4) niet gekend of geconsulteerd zijn. Veel omwonenden ook buiten het TKWM gebied geven aan verrast te zijn en hiertegen bezwaren te hebben. Klopt het dat inwoners en de klankbordgroep niet op de hoogte zijn gebracht over mogelijke bebouwing van de noordelijke oevers van het Wijchens Meer? Zo ja, waarom is dit niet gebeurd?
2.         Inwoners geven aan dat zij zienswijzen tegen deze plannen zullen indienen en zich zullen verenigen en verzetten tegen deze plannen. Wat betekent dit verzet voor de voortgang van het project en de dialoogfase met de geselecteerde ontwikkelaars? Wat gaat het college de ontwikkelaars over deze bezwaren melden?
3.         Is het college bereid om juist over de ontwikkelingen in het gebied tussen de Meer-dreef en het Wijchens Meer (gelegen tussen de rotonde aan de Hogeweg tot aan de rotonde bij het politiebureau) alsnog een separate vorm van burgerparticipatie met een grotere groep belanghebbenden te organiseren? Zo nee, waarom niet?
4.         Waarom staat er niks in het coalitieakkoord van Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA (uit mei 2018) noch in de verkiezingsprogramma’s van deze politieke partijen over dergelijke bebouwing en/of recreatie op het Wijchens Meer en besluit het college nu dat bebouwing tot wel 400 m² op/aan het Wijchens  Meer toch mogelijk moet zijn? Welke democratische legitimatie is hiervoor? Hoe zijn inwoners hierin geraadpleegd?
5.         Is het in dit stadium van het project nog mogelijk om zonder schadeclaims van marktpartijen:
a.         de noordelijke meeroever uit het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer te halen?
b.         te besluiten geen bebouwing toe te staan op of direct aan de noordelijke meeroever?
Zo niet, welke veranderingen zijn er dan nog wel mogelijk zonder dat schadeclaims dreigen?

Reacties