Kernachtig Wijchen wil duidelijkheid over de Regionale Energiestrategie

Foto: Ben Janssen

De ontwikkelingen rondom de Regionale Energiestrategie (RES) zijn onderwerp van gesprek geweest tussen de lokale politieke partijen in de regio. Ondanks de door de RES Regio Arnhem Nijmegen recent in Berg en Dal, Rheden en Duiven gehouden bijeenkomsten zijn er nog veel zaken onduidelijk.

De lokale partijen die hebben gesproken zijn Beuningen Nu & Morgen, Democraten Gemeente Heumen, Dorpslijsten gemeente Druten, Federatie Dorpslijsten gemeente West Maas en Waal, Kernachtig Druten en Kernachtig Wijchen

Martijn Verharen, namens de fractie van Kernachtig Wijchen, heeft naar aanleiding van de onduidelijkheid diverse vragen gesteld aan het college. Zie hierna.

In de regiogemeenten zijn raadsbesluiten genomen of “onderweg”.  De gemeenten en de raden proberen samen met de inwoners lokale antwoorden te vinden op de enorme uitdaging waarvoor we ons geplaatst zien. Dat is geen eenvoudig proces of debat en er is al veel tijd, energie en geld in geïnvesteerd. Ondertussen lijkt de Regionale Energiestrategie (RES) van de provincie ons links en rechts in te halen.  Wij zijn bezorgd, dat dit ten koste gaat van het lokale draagvlak voor genomen besluiten en van afspraken over lokale procedures.

  1. In hoeverre geeft een Regionale Energiestrategie de provincie de bevoegdheid om, bovenop de nu voorbereide en soms al genomen raadsbesluiten, aanvullende taakstellingen aan de gemeente op te leggen?

Voor de grotere steden met te weinig ruimte, zoals bijvoorbeeld Nijmegen, is er extra opbrengst aan Terajoules nodig. In het kader van de RES geeft de provincie geen helderheid over deze “restopgave”. Zoals bekend kan deze gegeven de technische mogelijkheden van dit moment alleen vertaald  worden naar extra windmolens en zonnevelden. De provincie geeft wel duidelijkheid over de beoogde vermindering van CO2 maar daar gaat het ons niet om! We zijn bezorgd dat deze gehele restopgave – bovenop de lokale opgaven – in het landelijk gebied moet worden gerealiseerd.

  1. Wilt u ons aangeven wat de totale opgave aan energie- opwekking in Terajoules is, die in “ons” RES- gebied moet worden gehaald? Wilt u ons aangeven wat de “restopgave” is, zoals hierboven aangeduid?

De Regionale Energiestrategie wordt uitgewerkt in zogenaamde ateliers. Zo ook voor ons RES- gebied. Iedere deelnemer heeft daarin één stem.

  1. Wilt u ons aangeven of en in hoeverre afgeronde of aanstaande lokale plannen in dit regionale “Atelier Rijk van Nijmegen” worden meegenomen?
  2. Wilt u duidelijk maken of en in hoeverre de lokale afspraken over het meenemen van onze inwoners in de planvorming in de regionale energiestrategie en in het regionale atelier worden meegenomen?
  3. Kunt u ons verzekeren dat de gemaakte lokale afspraken en door de raad genomen besluiten conform worden meegenomen in de regionale ateliers en de besluitvorming door de provincie?

 

Reacties