College Wijchen wil windmolenpark bij Bijsterhuizen

Foto: Pexels via Pixabay

Het college van Wijchen heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een windmolenpark bij Bijsterhuizen. Als de gemeenteraad ook positief besluit dan kan de initiatiefnemer Wind in Wijchen de benodigde vergunningen gaan aanvragen.

De gemeenteraad heeft in het plan ‘Samen naar een duurzaam Wijchen, energieplan op hoofdlijnen’ de ambitie opgenomen om medewerking te verlenen aan het windinitiatief bij Bijsterhuizen. Sinds 2014 werkt Wind in Wijchen (WiW) aan de ontwikkeling van een windmolenpark ten noordwesten van het bedrijvenpark Bijsterhuizen.

‘Keukentafelgesprekken’

Het plan bestaat uit 3 windturbines in een lijnopstelling parallel aan de Nieuwe Wetering en op de grens met de gemeente Beuningen. De windturbines wekken jaarlijks groene stroom op voor 8000 huishoudens. WiW heeft het plan ontwikkeld in nauwe samenspraak met omwonenden, zoals de Gedragscode Windenergie voorschrijft. Binnen een kilometer van de locatie zijn 25 adressen. Een deel is op Beunings grondgebied, maar ook die mensen zijn erbij betrokken geweest.

De initiatiefnemer heeft ‘keukentafelgesprekken’ gevoerd, bijeenkomsten georganiseerd over planschade en compensatie, een ontwerpatelier opgezet en een draagvlakpeiling gedaan. Van de 25 huishoudens heeft 88 procent de peiling ingevuld; 64 procent daarvan ging akkoord met het plan en 36 procent stemde tegen. Hiermee is volgens de initiatiefnemer aangetoond dat er voldoende draagvlak is voor het plan. Het college stemt in met deze conclusie.

Wethouder Titus Burgers. Foto: Gemeente Wijchen

Eigen verantwoording

“Dit initiatief is een geweldig voorbeeld van een zorgvuldige inpassing in de omgeving. En dat in dialoog met omwonenden en andere stakeholders zoals onze Gedragscode Windenergie voorschrijft” zegt Titus Burgers, wethouder Duurzaamheid.

“Met dit windmolenpark neemt Wijchen de eigen verantwoording bij de verduurzaming van onze energievoorziening, maar eerst moet de raad zich nog hierover uitspreken!”

185 meter

WiW vraagt de gemeenteraad een molenhoogte van maximaal 185 meter toe te staan in plaats van 150 meter. Bij de vaststelling van de Gedragscode Windenergie in 2016 was niet te voorzien dat windmolens met een maximale hoogte van 150 meter nauwelijks meer worden aangeboden op de markt en daarom niet meer rendabel te exploiteren zijn. Dit is ook met de omwonenden gedeeld en goedgekeurd.

Burgers noemt het een uniek project omdat het in samenwerking met de buurt is opgezet. “Dat is heel bijzonder. Bij dergelijke projecten is het bevoegd gezag de provincie Gelderland, maar wij hebben gevraagd om dat aan ons over te dragen. Als de gemeenteraad dit project goedkeurt kunnen we het bestemmingsplan en de MER (milieueffectrapportage, red.) gaan uitwerken.

Duurzaam energiesysteem

De windmolens komen te staan op de uitbreidingslocatie van 40 hectare van Bijsterhuizen. De 3 windturbines maken onderdeel uit van het voornemen van WiW om een groter duurzaam energiesysteem met zonnepanelen en slimme opslag van energie in batterijen en waterstof te realiseren op Bijsterhuizen.

Zie ook:
Wijchen wil Bedrijvenpark Bijsterhuizen uitbreiden

Reacties