Zes woningen na sloop agrarische bebouwing in Balgoij

Torenstraat in Balgoij, richting Drutenseweg
Foto: Google Maps

Het college van burgemeester en wethouders heeft geen bezwaar tegen het herzien van het bestemmingsplan voor de Torenstraat 4 in Balgoij. Dat betekent dat de agrarische bestemming wordt omgezet naar wonen en de eigenaar reguliere woningen kan bouwen.

De initiatiefnemer heeft in februari 2019 een principeverzoek ingediend voor herziening van het bestemmingsplan. Na de sloop van de nog aanwezige agrarische bebouwing wilde hij 4 reguliere woningen terugbouwen. Vanwege de slechte staat van de bedrijfswoning is het plan nu de bouw van 4 reguliere en 2 seniorenwoningen.

Verrommeling

Op 2 maart van dit jaar besloot het college van burgemeester en wethouders om in te stemmen met het ontwerpbestemmingplan. Zowel ruimtelijk als milieutechnisch bestaan geen bezwaren tegen het plan. Bovendien voorkomt deze ontwikkeling leegstand van (voormalige) agrarische gebouwen, meent het college. ‘Op den duur zorgt dat voor verrommeling van het buitengebied. Dat is onwenselijk en dit plan voorkomt dat.’

Woonvisie

Deze ontwikkeling van kleinschalig particulier initiatief sluit volgens B en W aan op de Woonvisie van de gemeente Wijchen. ‘De vraag om seniorenwoningen te bouwen is groot. Deze ontwikkeling sluit ook aan op de kwalitatieve behoefte van Wijchen, zoals die is neergelegd in de Woonvisie.’

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is gedurende een termijn van 6 weken nog beroep mogelijk.

Foto: Google Maps

Reacties