Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 46 – 13 november 2019

Foto:

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Lokaal sportakkoord Wijchen, Heeft u een melding over de openbare ruimte? en ontvangen/verleende vergunningen

Lokaal sportakkoord Wijchen
In navolging op het Nationaal Sportakkoord gaan we in Wijchen samen aan de slag om tot een lokaal sportakkoord te komen. Onder begeleiding van “sportformateur” Rob van der Wijst gaan we op zoek naar kansen en ambities om sport en bewegen in Wijchen een impuls te geven.
Uitnodiging startbijeenkomsten
We organiseren twee startbijeenkomsten waarbij u van harte welkom bent. De bijeenkomsten zijn op maandag 18 november om 19.30 uur en op dinsdag 19 november om 16.00 uur in sportcentrum Arcus, Campuslaan 14 in Wijchen. U bent van harte welkom! Doet u mee? Meldt u dan aan via www.sportakkoordwijchen.nl
Wat gaan we doen?
Lokaal kunnen we beter aansluiten op de mooie initiatieven vanuit onze dorpen en verenigingen. Samen met verenigingen, organisaties, gemeente en ondernemers vertalen we deze kansen en ambities in een concreet en lokaal sportakkoord dat gericht is op actie en uitvoering. We onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden voor een gezonde en vitale sportomgeving.

Heeft u een melding over de openbare ruimte?
U kunt een melding over de openbare ruimte aan ons doorgeven via de MijnGemeente app. Bijvoorbeeld als een lamp kapot is, er een gat in de weg zit, als de stop kapot is of als er afval is gedumpt.
MijnGemeente app downloaden
U kunt de MijnGemeente app downloaden in de Google Play store of Apple store. Kies voor gemeente Wijchen. U kunt nu meldingen aan ons doorgeven en in de melding aangeven of u anoniem wilt melden. Uw gegevens geven wij niet door aan anderen. Als u anoniem meldt, dan kunnen wij ook geen contact met u opnemen. Tip: zet locatievoorzieningen aan, dan kunt u heel precies de plaats van de melding aan ons doorgeven.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wilt blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Mededeling voorgenomen kap

 • Meerdreef langs water; 1 populier
 • Dorsvlegel, bij parkeerplaats; 1 haagbeuk
 • Blauwe hof 55e straat; 5 moeraseiken
 • Woeziksestraat ter hoogte van nr. 18; 1 esdoorn.

Mileumelding 

 • Neerveld 1, Hernen (mobiel breken bouw- en sloopafval).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Bijsterhuizen 20e straat, Wijchen (bouw bedrijfsverzamelgebouw)
 • Dorpsstraat 37, Bergharen (vervangen geldautomaat)
 • Oud Woeziksestraat 7, Wijchen (uitbreiden woning)
 • Wegelaar nabij kadastraal perceel Balgoij (verbreden dam met een duiker).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Don Emanuelstraat – Oosterweg, Wijchen (wijzigen verleende vergunning betreffende het maken van loggia en interne wijzigingen van appartementen)
 • Van Balverenlaan 3, Leur (bouw aanbouw aan het hoofdgebouw).

Bekendmaking toepassing van artikel 13b Opiumwet
Op 1 oktober 2019 is de beleidsregel ‘Drugsbeleid gemeente Wijchen’ in werking getreden. Dit beleid heeft betrekking op het sluiten van woningen en lokalen in geval van drugsproductie en drugshandel. Daarin is vastgelegd dat lokalen en woningen waarop dit beleid wordt toegepast gepubliceerd zullen worden, zodat toekomstige huurders of eigenaren zich kunnen vergewissen of er een waarschuwing op een pand rust.

Voor het volgende adres is een waarschuwing uitgegaan op basis van artikel 13b Opiumwet:

 • Berkenhof Wijchen, 24 oktober 2019.

De waarschuwing blijft vijf jaar in het gemeentelijk systeem staan en heeft invloed bij een eventuele volgende toepassing van de beleidsregel ‘Drugsbeleid gemeente Wijchen’.

Omgevingsvergunning zonnepark Kampbroek Hernen
Burgemeester en wethouders van Wijchen hebben een omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen, het uitvoeren van werkzaamheden en het afwijken van het bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van een zonnepark met een omvang van ca. 11 ha op gronden nabij het perceel Kampbroek 5/5a te Hernen. De gemeenteraad van Wijchen heeft hiervoor een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.
Ter inzage
Tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend. Naar aanleiding daarvan is de landschappelijke inpassing aangepast. De omgevingsvergunning kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBKampbroek5-VG01. Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via 088 432 70 00 of per e-mail via [email protected].
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep instellen. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan op 14 november 2019. De mogelijkheid bestaat om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen via het digitale loket op www.loket.rechtspraak.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

 

Reacties