Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 50 – 11 december 2019

Foto:

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s, Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens, Natuur vennengebied is aan het herstellen, Sjors Sportief & Sjors Creatief gaat door! en aangevraagde/verleende vergunningen.

Sjors Sportief & Sjors Creatief gaat door! Oproep aan sportverenigingen/cultuuraanbieders om zich aan te melden
Sjors Sportief & Sjors Creatief lieten vorig schooljaar maar liefst 1575 (!!) basisschoolkinderen kennismaken met diverse sportieve en culturele activiteiten binnen onze gemeente. Wegens het daverende succes wil de gemeente dit natuurlijk graag doorzetten.
Bewezen formule
Alle kinderen uit het basisonderwijs ontvangen begin februari een flyer met verwijzing naar het digitale sportboekje en mogen één (of meerdere) cursussen uitkiezen, waar zij enkele naschoolse introductielessen kunnen volgen op locatie van (sport)verenigingen of brede scholen. Vaak krijgen zij de kans om gratis een kijkje in de keuken te nemen bij de activiteit waar zij nieuwsgierig naar zijn. Sport- en cultuurdeelname kan nooit groot genoeg zijn.
Meld uw activiteit ook snel aan!
Sjors Sportief & Sjors Creatief stimuleren kinderen om een structurele actieve deelname te bewerkstelligen. Hiervoor hebben wij alle aanbieders nodig. Uw activiteit wordt geplaatst in een prachtig wervend digitaal Sjorsboekje. Een goede promotie voor uw vereniging/organisatie! Meld uw kennismakingsactiviteit voor 5 januari 2020 aan via www.sportstimulering.nl.
Meer informatie?
Bent u geen vereniging, maar wilt u toch graag een activiteit aanbieden? Neem dan contact met ons op via [email protected].

Natuur vennengebied is aan het herstellen
In 2013 en 2014 stond het Overasseltse en Hatertse vennengebied flink op zijn kop voor natuurherstel. Er werden maatregelen uitgevoerd tegen de verdroging van de vennen. Het gemiddelde venpeil van de centraal gelegen vennen is door deze maatregelen met vijf à tien cm gestegen. Tegelijk is de heideontwikkeling in het gebied op veel plekken succesvol. De natuur is aan het herstellen. Dit blijkt uit de gepresenteerde onderzoeksresultaten, nu vijf jaar na de maatregelen. Het gebied gaat gezonder de toekomst in met voortzetting van het huidig beheer waarin de schaapbegrazing noodzakelijk is.
Door verdroging dreigden de vennen en de vochtige heide te verdwijnen. De biodiversiteit in het vennengebied stond onder druk. Er zijn daarom maatregelen getroffen om de afvoer en verdamping van water terug te dringen, zodat dit water ten goede komt aan de vennen.
Bij het besluit tot uitvoering van de maatregelen werd ook besloten tot onderzoek om de resultaten te volgen. Een vijf jaar durende wetenschappelijke monitoring naar het grondwater, venpeil en heideontwikkeling volgde, uitgevoerd door Waterschap Rivierenland en Staatsbosbeheer. De resultaten zijn nu gepresenteerd.
In het project werkte provincie Gelderland als opdrachtgever samen met Staatsbosbeheer en Waterschap Rivierenland aan het vennenherstel, in nauw overleg gemeenten Heumen en Wijchen.

Boringen voor archeologie Wijchens meer (zuidoever)
Deze eerste week van december werden er voor archeologisch onderzoek boringen uitgevoerd langs de zuidoever van het Wijchens meer ter hoogte van Diepvoorde. Dit doet de gemeente Wijchen omdat we komend jaar aan de zuidzijde van het meer de oevers gaan renoveren. De uitvoering voor de renovatie van de oevers vindt pas plaats in het najaar. Hierover worden bewoners komend jaar nog geïnformeerd.

Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens
De basisregistratie personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. Het correct bijhouden van deze registratie is een taak van de gemeente en heeft tot doel andere organisaties te voorzien van de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Voor bepaalde instanties zoals kerken, advocaten en woningstichtingen kunt u een verstrekkingsbeperking aanvragen. Verstrekkingsbeperking betekent “geheimhouding” van uw persoonsgegevens, zodat deze niet worden verstrekt. De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan commerciële instellingen en particulieren.
Voor meer informatie over de BRP, de verstrekkingen daaruit en mogelijkheden tot beperking daarvan kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.
Wilt u weten welke overheidsorganen wettelijk recht hebben op uw persoonsgegevens, kijk dan op: www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s
Het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust, en Genocidestudies) lanceert een landelijke campagne waarin de 100 meest aansprekende foto’s uit de Tweede Wereldoorlog worden gekozen. Dit project wordt vanuit het programma Gelderland Herdenkt van de provincie Gelderland ondersteund en uitgevoerd. We zijn op zoek naar bijzonder materiaal uit Gelderland. Daarom vragen wij of er binnen uw vereniging, museum of archief nog geschikt fotomateriaal aanwezig is voor dit project. Het gaat vooral om foto’s die een onbekend aspect van de oorlog in Gelderland belichten, het liefst vanuit burgerlijk perspectief. Misschien ziet u uw ingestuurde foto dan wel terug in de landelijke selectie die onder andere in de Tweede Kamer te zien zal zijn!
Meer informatie vindt u op https://www.gelderlandherdenkt.nl/wo2in100fotos/

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wilt blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Milieu

 • Europaplein 85, Wijchen (het veranderen van Albert Heijn).

Ontvangen gebruiksmelding

 • Spoorstraat 22, Wijchen (brandveilig gebruik van horeca/restaurant).

Ontvangen sloopmelding

 • Ploegweg 26, Wijchen (sloop van bijgebouw).

Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning Uitgebreid

 • Kasteellaan 9, Wijchen (renoveren van een monumentaal kasteel).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Aalsburg 31e straat t.h.v. 2911, Wijchen (afwijken van bestemming voor aanleggen van twee parkeerplaatsen in de groenstrook),
 • Bijsterhuizen 5034, Wijchen (bouw van een opslag- en inspectieloods),
 • Haverstraat 4, Bergharen (bouw van garage na sloop van een carport),
 • Hoefweg 9, Batenburg (bouw van een gebouw voor huisvesting van seizoenarbeiders),
 • Huurlingsedam (kavelnr. 156), Wijchen (bouw vrijstaande woning),
 • Huurlingsedam 30, Wijchen (tijdelijk inrichten van een depot t.b.v. opslag van bouwmaterialen),
 • Tussen Zesweg en Weegbree ongenummerd, Wijchen (kappen van bomen),
 • Molendijk 5, Batenburg (bouw van aanbouw aan achterzijde van de woning),
 • Nieuweweg 279, Wijchen (intern uitbreiden van laboratorium en uitbreiden van werkzaamheden),
 • Ploegweg 26, Wijchen (bouw van bijgebouw),
 • Tienakker 19, Wijchen (plaatsen vaste trap).

Verleende omgevingsvergunningen

 • ’t Slotje 58, Wijchen (plaatsen van dakkapel op het zijdakvlak),
 • Graafseweg 372, Wijchen (bouwen van twee loodsen),
 • Huurlingsedam 28, Wijchen (uitbreiden van woning),
 • Kraaijenberg 9606, Wijchen (aanbrengen van stalen balk ter vervanging van een dragende muur).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Bijsterhuizen 20e straat kadastrale sectie K nr. 1925, Wijchen (bouw van bedrijfsverzamelgebouw),
 • Wijchen kadastraal sectie F 634 (Wijchens Meer), (het tijdelijk plaatsen van kunstwerken in het Wijchens Meer).

Verkeersbesluit:

 • In week 51 wordt de Huurlingsedam ter hoogte van nr. 16 en 22 afgesloten. Dit gedeelte zal als fietspad worden ingesteld. De woningen met nr’s 2B t/m 16 en 43 t/m 81 zijn ontsloten via de Oosterweg. De woningen met nr’s 22 t/m 64 en 97 t/m 173 zijn ontsloten via de Graafseweg. Deze afsluiting is permanent.

Mededeling voorgenomen kap

 • De Weertjes ter hoogte van nr. 1202; 1 amberboom,
 • Diepvoorde achter nr. 1616; 1 eik,
 • Zesakkers ter hoogte van nr. 2140; 4 sierkersen.

Ontwerpbestemmingsplan Woordsesteeg, naast 9, Wijchen
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan “Woordsesteeg, naast 9” op het gemeentekantoor ter inzage ligt. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een seniorenwoning mogelijk op een onbebouwd deel van het perceel Woordsesteeg 9 in Wijchen.

Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via [email protected]                  Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl                                                                                    Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.ZUIDWOORDSESTG9-OW01
Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en start op 12 december 2019. Gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

Vastgesteld wijzigingsplan Hoogeerdstraat 22, Niftrik
Burgemeester en wethouders van Wijchen hebben met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a Wro het wijzigingsplan Hoogeerdstraat 22 vastgesteld. Het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming van bedrijf naar wonen. Het plangebied is gelegen aan de Hoogeerdstraat 22 te Niftrik.
Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan is digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBHoogeerd22-VG01. Het wijzigingsplan is op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Dit met ingang van 12 december 2019. De medewerkers zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via [email protected]
Beroep
De termijn voor het indienen van een beroep tegen het vaststellingsbesluit bedraagt zes weken en vangt aan op 13 december 2019. Gedurende deze termijn kan tegen het wijzigingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Dit beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en door belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.
Voorlopige voorziening
Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat indien u wilt voorkomen dat het wijzigingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kan verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Indien binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Reacties