Gemeenteraad beslist vanavond over Lambrasse, of niet?

Foto: CIZO Communicatie Wijchen

De plannen voor de verdere ontwikkeling van Lambrasse in Wijchen is een van de onderwerpen die vanavond aan de orde komen in de raadsvergadering in Kasteel Wijchen. De vergadering is live te volgen via deze site.

Op de agenda staat de beslisnota Bestemmingsplan Lambrasse waarover het college van burgemeester en wethouders de raad voorstelt om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en in te stemmen met de nota zienswijze.

Bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de ontwikkeling van het plangebied mogelijk binnen de kaders van het stedenbouwkundig ontwerp. Daarnaast zorgt het bestemmingsplan voor een planologisch kader voor de woonwijk Lambrasse. Het bestemmingsplan wordt na vaststelling voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd gedurende welke periode belanghebbenden beroep kunnen instellen tegen het bestemmingsplan.

Uitstellen

Of er vanavond gestemd gaat worden, is nog maar de vraag. Oppositiepartijen D66, GroenLinks en PvdA stellen vanavond voor om de behandeling uit te stellen. Aanleiding is onder meer de rol die gemeente Wijchen volgens de 3 fracties heeft gespeeld bij de ‘monddoodclausule’. Zij menen dat met de informatie die nu voorligt geconcludeerd kan worden dat de gemeenteraad foutief en onvolledig geïnformeerd is.

Reageren

Wethouder Gerrits vertelde in de commissievergadering van 19 januari dat hij pas in november vorig jaar van de clausule hoorde, maar dat gemeente en college op geen enkele manier partij is in de afspraak tussen koper en verkoper. Uit de koopakte van de eerste bewoners uit 2006, en waarin de clausule staat, blijkt dat de gemeente als verkoper wordt aangemerkt, zo berichtte wijchen.nieuws.nl eerder. Wethouder Gerrits wilde nog niet op dit bericht via de media reageren; hij geeft vanavond een reactie.

De uitzending van de openbare vergadering in Kasteel Wijchen begint vanavond om 20.00 uur.

Reacties

Cookieinstellingen